sosyal vicdanın tanımı

Sosyal vicdan terimi, belirli bireylerin, grupların veya sosyal organizasyonların dikkat gerektiren çevreleyen gerçekleri algılama, üzerlerinde düşünme ve bazı durumlarda onları dönüştürmek için harekete geçme kapasitesini ifade eder. Toplumsal vicdan fikri, bugün, nüfus gruplarının aşağı koşullarda (ekonomik, ideolojik, etnik ve cinsel düzeyde temsil edilen aşağılık) önemli ölçüde artması ve giderek artan şekilde olumlu bir şekilde hareket etme ihtiyacıyla genişlemektedir bu sosyal gerçekliklerin kendine alternatif olarak değiştirilmesi.

Bir şeyin farkında olmak, yeterli bilgiye sahip olmak demektir. Başka bir deyişle, aklımız bir gerçeği bilmemize izin verdiğinde, bilinçli olduğumuzu söyleriz.

Psikoloji açısından, bireyin bilinci, etrafındaki dünyayı anlamaya yönelik rasyonel yatkınlığını ifade eder.

Sosyal farkındalık

Bireyler olarak, çevremizde olup bitenlerin farkındayız ve bu farkındalık derecesi, tam da bireyler olarak sosyal farkındalığımızın özüdür. Öte yandan, toplumun kendisi özerk bir varlık oluşturur ve bu anlamda bir topluluk da belirli bir sosyal vicdana sahiptir. Böylece toplumda herkesi bir şekilde etkileyen belirli sorunlar fark edildiğinde kolektif bir sosyal vicdan üretilir.

Dayanışma ve bağlılık fikirleriyle çok güçlü bir şekilde bağlantılı olan sosyal vicdan, bir topluluk içindeki belirli sosyal gruplara uygulanan gönüllü ve gönülsüz ayrımcılık yapılarının değiştirilmesine giden yoldaki ilk adımdır.

Bu nedenle sosyal vicdan, çözüm gerektiren bir topluma özgü sorunların farkında olma olasılığı ile ilgilidir. Sosyal vicdan fikri normalde yoksulluk, marjinalleşme ve dışlanma durumlarında yaşayanların yararına hareket etme ihtiyacına atıfta bulunmak için kullanılsa da, değişen istihdam yapılarının veya davranış kalıplarının önemine de atıfta bulunabilir. örneğin çevreye özen göstermek, trafik kurallarına saygı göstermek vb. gibi bir toplumun tamamını etkileyen

Marksizmde sosyal bilinç

Marksist felsefede sosyal vicdan kavramı anahtardır. Bu nedenle, her sosyal grubun belirli bir bilinç seviyesi vardır. İşçiler kendilerini bir kolektif olarak tanımak için sınıf bilincine sahiptir veya olmalıdır. Kendinizi bir sınıf olarak tanımıyorsanız, gerçekliğinizi dönüştürmeniz imkansızdır.

Marx'a göre, işçilerin sömürülmesi, kolektif vicdanlarını uyandıran temel unsurdur. Teorik bir yansıma değil, gerçekliği ve sosyal modeli değiştirmenin ilk adımıdır.

Sosyal farkındalık ve katılım

Bir kişi toplumu etkileyen sorunlar (işsizlik, yoksulluk, sömürü vb.) Hakkında pek çok bilgiye sahip olabilir. Ancak gerçeği bilmek onu değiştirmek için yeterli değildir. Bu nedenle, bazı kişiler bir projeye aktif olarak katılmaya karar verirler. Dönüştürücü bir sosyal vicdanı uygulamaya koymanın birçok yolu vardır, ancak hepsi aktif katılımdan geçer. Birçok katılım örneği arasında aşağıdakileri vurgulayabiliriz: mali bağışlar, dayanışma işbirliği, STK'larla gönüllü projeler, vb.

Sosyal vicdanın düşmanları

Çoğu insan, çevrelerindeki veya dünyanın başka yerlerindeki adaletsizliklerle ilgili olarak sosyal bir vicdana sahip olduklarını söylüyor. Bununla birlikte, bu tür ifadelerin bir tür kendini kandırma veya basit bir iyi niyet beyanı olması muhtemeldir.

Sosyal bilincin bireysel veya kolektif boyutunda bir dizi "güçlü düşmanı" vardır: katı rekabet gücü, bireysellik, kültürel üstünlük, küreselleşme, sorumlu olmayan enerji tüketimi vb.

Sosyal vicdanın bir bireyde veya sosyal grupta ortaya çıkmasının birçok yolu vardır.

Kuramcılar, en çok tavsiye edilen şeyin, kişinin çocuk olduğu andan itibaren sosyal vicdanın mevcudiyetini sağlamak olduğunu iddia ederken (böylece, enformel ve örgün eğitim sistemlerinin esas olduğu kişide her zaman mevcuttur), vicdan Sosyal de her sosyal grubun anlık ihtiyaçlarına göre insanlarda uyandırılmalı ve zaman içinde kazanılmalı ve / veya genişletilmelidir. Bu nedenle, belirli bir yaştaki insanlar farklı konularda toplumsal farkındalık edinme konusunda eğitilmemiş olsalar da, çeşitli türlerdeki reklam kampanyaları, bir topluluğun varlığında belirli zamanlarda bunun önemi üzerine düşünmek için alanlar oluşturmaya hizmet edebilir.