Kategori: Sosyal

Ulusal Kimliğin Tanımı

Ulusal Kimliğin Tanımı

Ulusal kimlik, o topraklarda doğduğu için, bir topluluğun parçası olduğu için veya gelenek ve göreneklere aidiyet bağları hissettiği için ait olduğu ulusla akraba olan bir kişinin kimliği olarak anlaşılır. o milletin. Ulusal kimlik, modern çağın en önemli fenomenlerinden biridir, küreselleşme veya küresel köy kavramıyla birçok yönden çatışan ve mücadele eden bir olgudur. Ulus fikri, on dokuzuncu yüzyılı
Kültürün tanımı

Kültürün tanımı

Kültür, belirli bir toplumu zaman içinde karakterize edecek formlar ve ifadeler kümesidir . Biçimler ve ifadeler dizisi ile anlaşılır ve onu bütünleştiren sıradan insanlarda hakim olan gelenekleri, inançları, ortak uygulamaları, kuralları, normları, kodları, kıyafetleri, dini, ritüelleri ve varoluş yollarını içerir . Kültür teriminin çok ge
Yaşam Projesinin Tanımı

Yaşam Projesinin Tanımı

Yaşam projesi, kaderinin sahibi olarak nasıl yaşamak istediğine karar veren bir kişinin önceliklerine, değerlerine ve beklentilerine uyan hayati bir plan olan çizilmiş bir plandır. Bu yaşam projesi doğrudan mutlulukla bağlantılıdır, çünkü insan kalbinin gerçekten istediği, dolu bir yaşamın neşesine bağlanmaktır. Özünde, bu yaşam projesi,
Kişilik Tanımı

Kişilik Tanımı

Kişilik, bir bireyin sahip olduğu ve onu diğerlerinden farklı ve benzersiz kılan fiziksel, genetik ve sosyal özellikler kümesidir . Latin bir referans vardır KİŞİSEL kelimesinin oluşan, şahsiyet Yunan de atıfta bulunmak sureti ile, tarihsel olarak tiyatro takdir maske eder, propsopon (maske için hazır) ve subjijo -alis olarak tercüme "olarak anılacaktır. Böylece, "bireyin
Rekreasyonun Tanımı

Rekreasyonun Tanımı

Rekreasyon, eğlencenin devam ettiği tüm aktiviteler ve durumlar olarak anlaşılır, bunun yanı sıra rahatlama ve eğlence olarak da anlaşılır. Günümüzde var olan rekreasyon olanakları neredeyse sonsuzdur, özellikle de her insan farklı rekreasyon ve eğlence biçimlerinde ilgi alanları keşfedip geliştirebildiğinden. Yani, tüm bireyler ayn
Gerekçenin Tanımı

Gerekçenin Tanımı

Gerekçe, bir fikri destekleyen veya destekleyen bir argümandır. Başka bir deyişle, önceki bir ifadenin tamamlayıcısı veya açıklaması olarak hizmet eden bir şeyi açıklamanın bir yoludur. Gerekçelendirme kavramı günlük dilde, resmi bağlamlarda ve son olarak bilimsel araştırma alanında kullanılır. Söylediğimizi haklı çıka
Cinsel Kimliğin Tanımı

Cinsel Kimliğin Tanımı

Kimlik , cinsel bir iç ve samimi bir deneyimdir. Başka bir deyişle, her kişi cinsel eğilimini kiminle paylaşıp paylaşmayacağına karar vermekte özgürdür. Gerçek şu ki, farklı cinsel kimlikler vardır, bu da sevgiyi anlamanın farklı yollarının olduğunu gösterir. Her insan erkek ya da kadın olarak doğar, cinsel kimlik kişinin kendisini tanımlayan cinsiyeti seçmesine izin verir. Her insan erkek veya dişi
Çatışmanın Tanımı

Çatışmanın Tanımı

Çatışma, genellikle iki taraf arasında bir sorunu, bir zorluğu ifade eden ve müteakip çatışmalara yol açabilen bir durumdur veya çıkarları, değerleri ve düşünceleri kesinlikle farklı ve zıt konumlara sahip olan daha fazlası olabilir . Öyleyse, bu çatışma, karşıt çıkarları olan iki kişi arasında fikir alışverişine neden olabilir ve bu tartışmada orada kalabilir veya bir düzenlemeye doğru evrilebilir veya en kötü durumda silahlı bir mücadeleyi provoke edebilir, zaten sahip olduğumuz bir şey. Son zamanlarda, özellikle de geçmiş yıllard
Folklorun Tanımı

Folklorun Tanımı

Folklor olan diğerleri arasında gelenekler, örf ve şarkı, seti, bir insanın, bir bölge veya bir ülkenin de anılır, yani folklor, hiç olarak folklor veya folklor olduğu bir halkın kültürünün ifadesi ve dolayısıyla hangi ayırt edecek geri kalanından; müziği, dansı, hikayeleri, efsaneleri, sözlü tarihi, şakaları, batıl inançları, gelenekleri, sanatı ve kasabada bir arada bulunan alt kültürlerin veya sosyal grupların tüm ürünleri. Folklor veya folklor, bir bölgenin,
Emniyet Tanımı

Emniyet Tanımı

Güvenlik, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen eksikliklere ve dış tehlikelere karşı korunma duygusudur ; Bir duyguya atıfta bulunulduğu sürece, güvenlik derecelerini belirleme kriterleri, bir dereceye kadar öznelliğe sahip olmak için günah olacaktır. Genel olarak bu terim, halkı suçlardan , özellikle de fiziksel bütünlüğü riske atanlardan korumak için uygulanan bir dizi önlem ve kamu politikasına atıfta bulunmak için kullanılır . Belirli bir topluluğun güven
Sosyal ağın tanımı

Sosyal ağın tanımı

Bir Sosyal Ağ, arkadaşlık, akrabalık, ekonomik, cinsel ilişkiler, ortak çıkarlar, aynı inançların denenmesi gibi bir veya daha fazla ilişki türü ile birbirine bağlanan kişi, kuruluş veya varlıklardan oluşan sosyal bir yapıdır. diğer olasılıklar. Son on yılda, sosyal medya dünyaya hükmetti ve iletişim şeklimizi değiştirdi. Mobil Pazarlama ile ilgili en
Okulun Tanımı

Okulun Tanımı

Okul, zorunlu eğitimin öğretildiği bir eğitim kurumudur. Öğretimin öğretildiği eğitim kurumu Okul derken öğrenciler ve öğretmenler arasındaki öğretme ve öğrenme sürecine adanmış kurumu anlıyoruz. Okul, bir kişinin hayatındaki en önemli kurumlardan biridir, belki de aileden sonra en önemli kurumlardan biridir, çünkü şu anda çocuğun erken yaşlarından normal olarak yetişkinliğe yakın bitirmesine kadar onunla bütünleştiği varsayılmaktadır. . İlk ve orta okul: temel eğitim verin Zor
Grup tanımı

Grup tanımı

Bir grup, belirli ve karşılıklı roller oynayan, bir toplumda sürekliliğini ve istikrarını korumak için resmi oluşumlarından önce üzerinde anlaşılan normlara, değerlere ve hedeflere göre hareket eden bir grup insandan oluşur . İnsan gruplarına bölünmeden toplumu düşünmek imkansızdır. Üstelik tüm toplumun birli
Eşitliğin Tanımı

Eşitliğin Tanımı

Eşitlik; bir organizmanın, devletin, şirketin, dernek, grup veya bireyin, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya diğer makul farklılık durumları nedeniyle herhangi bir itiraz olmaksızın insanlara sunduğu veya daha pratik hale getirmek için sunduğu özdeş muamele, yokluktur. her türlü ayrımcılık . Eşitlik teriminin ne
Empatik'in Tanımı

Empatik'in Tanımı

Empati, normalde, böyle bir durumda olan kişinin acı veya ıstırabına eşlik eden duygu olarak anlaşılır. Empatik kişi bu duyguyu gösteren kişi olacaktır. Bir kişi belirli bir durumdan veya nedenden muzdarip olduğunda, başka bir kişi (ilki bilinir veya bilinmez), acı, acı veya keder durumunun insanın karakteristik ve ortak bir durumu olduğunu kabul etmenin basit gerçeğine empati duyabilir. Çoğu zaman empati acıma
Organizasyonun Tanımı

Organizasyonun Tanımı

Organizasyon teriminin iki temel referansı vardır. Bir yandan, organizasyon kelimesi, organize etme veya organize etme eylemine veya sonucuna atıfta bulunmak için kullanılır . Öte yandan, belirli amaçlara veya hedeflere tatmin edici bir şekilde ulaşmak için tasarlanmış bir sistem belirlenirken, bu sistemler de belirli işlevleri yerine getiren diğer ilgili alt sistemlerden oluşabilir . Organizasyon,
Statünün Tanımı

Statünün Tanımı

Statü, bir bireyin bir topluluk içinde ait olduğu konum, sosyal ve ekonomik ölçek, sahip olduğu ekonomik durum, sergilediği iş veya mesleki faaliyet ve bir kısmı için hayatında kazandığı prestij ile belirlenecek bir gerçektir. X durumu, örneğin, yetenekli bir piyanist olduğu için ya da diğerlerinin yanı sıra insan hakları için mücadeleden yana büyük bir aktivist olduğu için. Gelirinin veya yürüttüğü mes
Sosyokültürel Tanımı

Sosyokültürel Tanımı

Sosyokültürel terimi, bir topluluğun veya toplumun sosyal ve kültürel yönleriyle ilgili herhangi bir süreç veya fenomeni ifade etmek için kullanılır. Bu şekilde, sosyokültürel bir unsur, yalnızca toplum yaşamını düzenlemeye ve ona anlam kazandırmaya hizmet edebilecek insan başarılarıyla ilgili olacaktır. Sosyokültürel sıfatı b
Psikolojinin Tanımı

Psikolojinin Tanımı

Psikoloji, hem sosyal hem de bireysel düzeyde insan davranışının biyolojik, sosyal ve kültürel yönlerinin yanı sıra insan zihninin işleyişi ve gelişimi ile hem teorik hem de pratik olarak ilgilenen bilimdir . Psikolojinin temelde yaptığı şey, bireyleri doğrudan incelemektir, ancak davranışları bazı durumlarda insanlarınkine eşdeğer olan araştırmalar için genellikle bazı laboratuvar hayvanlarını kullanır ve dikkatini nasıl hissettiklerine, düşündüklerine ve nasıl davrandıklarına odaklanır. yaşadıkları çevre ve onları nasıl tanıml
Davranışın Tanımı

Davranışın Tanımı

Davranış, bir bireyin hayatta veya başka herhangi bir sosyal aktörde davranış veya davranış biçimidir . Yani davranış, insanların veya organizmaların aldıkları farklı uyaranlar karşısında ve faaliyet gösterdikleri çevreyle ilişkili olarak sahip oldukları ilerleme yoludur. Bir kişinin veya başka bir sosyal aktörün davranışlarını sergileme şekli ve bu, eylemleri veya ihmalleri yoluyla onun neye benzediğini bilmemizi sağlar. Bu kavramı davranışla eşanlamlı
Öz Değerlendirmenin Tanımı

Öz Değerlendirmenin Tanımı

Öz değerlendirme , özellikle pedagojik alanda yapılan işin kalitesinin yanı sıra, bu veya bu görev veya faaliyet için mevcut olan kendi kapasitesini değerlendirmekten oluşan bir yöntemdir. Kişinin bir alanda yetenek veya bilgisini kendisinin değerlendirmesi ve değerlendirmesinden oluşan prosedür İnsanlar, bilginin doğru öğrenilip öğrenilmediğini öğretmenlerin değerlendirdiği okulun veya üniversitenin teşvikiyle geçirdiğimiz tipik düzenli değerlendirme sürecine daha alışkındır. Bu prosedür haricidir, yani üçüncü bir
Sosyal İlişkilerin Tanımı

Sosyal İlişkilerin Tanımı

Bir şey veya biri arasında başka bir şeyle veya başka bir kişiyle kurulan ilişki veya bağlantıya bir ilişki denir. Bu arada, sosyal ilişkiler, her biri sosyal bir pozisyon sunan ve sosyal bir rol sergileyen, iki veya daha fazla insan arasındaki sosyal normlar tarafından düzenlenen sosyal etkileşimlerdir. Grup kültürün
Yeni Yıl Tanımı

Yeni Yıl Tanımı

Zaman, kaçınılmaz olarak, döngülerle işaretlenen yaşam ritminde geçer. Yılın 365 günü ve on iki ayı vardır. Her Aralık ayında, yeni yılın başlangıcı olan bir sonraki Ocak ayını karşılamak için bu yıla veda ediyoruz. Her yıl tekrarlanmasına rağmen heyecan verici olan bu deneyimin duygusal değeri nedeniyle takvimde bir kutlama sebebi olan bir değişiklik. Yeni yıl, bir sonraki kaderin,
Kırsal Nüfusun Tanımı

Kırsal Nüfusun Tanımı

Kırsal nüfus kavramı, ister tarım ürünleri ister hayvancılık ürünleri olsun, birincil üretime ayrılmış, kentleşmemiş alanlarda bulunan bu tür nüfuslara uygulanır. Kırsal nüfus, hem Antik Çağ'da hem de Orta Çağ'da, 15. yüzyıldan günümüze kentlerin ve kent merkezlerinin büyümesiyle kaybedilen nüfus yoğunlaşmasının, gücünün ve öneminin en önemli merkezleriydi. Kırsal nüfuslar, her zaman, açık bir şek
Dayanışmanın Tanımı

Dayanışmanın Tanımı

İnsanların birleşik hissettiği ve tanıdığı, aynı yükümlülükleri, çıkarları ve idealleri paylaştıkları ve aynı zamanda modernleştikleri temel dayanaklardan birini oluşturan bu duyguya dayanışma terimiyle bilinir veya birçokları tarafından bir değer olarak kabul edilir etik. Sosyolojinin talebi üzerine
Psikometrik Testin Tanımı

Psikometrik Testin Tanımı

Psikoloji alanında, çalışmanın nesnesi olan bireylerin nesnel ve kesin olarak belirlenmesi önemlidir. Psikolojinin bir bilim olduğunu ve bu nedenle titiz ve güvenilir ölçüm araçları gerektirdiğini unutmayın. Psikometrik test, bir bireyin kişiliğinin ve yeteneklerinin değerlendirildiği bir testtir. Genel bir kural ol
Bölgenin Tanımı

Bölgenin Tanımı

Bölge kelimesi, bir bireyin, kuruluşun, kurumun, Devletin veya ülkenin yasal mülkiyetinde olan tanımlanmış alanı ifade eder. Bölge kavramı geniş ve çeşitlidir. Coğrafyada yaygın olarak kullanılmaktadır ve bazı durumlarda kullanımı politik bir kavrayışa sahipse, diğerlerinde manzara, bölge, uzay ve iklim varyantlarıyla daha yakından bağlantılıdır. Örneğin fizikte bölge, kara y
Perspektifin Tanımı

Perspektifin Tanımı

Perspektif beton, bir kişinin belirli bir konu üzerinde sahip olduğu bakış belirli ve sübjektif noktasıdır. Bakış açısı sabit ve sabit değildir, çünkü alışılmış olan şey, bir kişinin yaşamı boyunca belirli konulara ilişkin fikirlerini tam olarak değiştirmesidir, çünkü deneyim aynı zamanda gerçekliği yorumlama şeklini de değiştirir. Kişi fikrini asla değiştirmediğinde i
Flört Tanımı

Flört Tanımı

Flört, bir ilişkide temel bir aşamadır. Nişan fetih zamanının tipik baştan çıkarma işlemini gösteren tırnak içinde olmak için biraz zaman ayırmanız iki kişi arasında karşılıklı anlayışı yansıtmaktadır. Kur yapma, aşık olmanın damgasını vurduğu bir aşk hikayesinin başlangıcını anlatır. En güzel an Vurulma bir kişinin hangi
Gerçek Aşk nedir

Gerçek Aşk nedir

Gerçek aşk, birçok insanın hayalini kurduğu bir çift olarak deneyimlenen duygudur. Sevginin gerçek olabilmesi için karşılıklılık olması gerektiğine dikkat çekilmelidir. Severse aşk yoktur ama karşılık verilmez. Ancak karşılıklı işbirliği ve her ikisinin iradesi ile ortak bir proje oluşturmak mümkündür. Gerçek aşk, koşulsuz şefkatin
Ekip çalışmasının tanımı

Ekip çalışmasının tanımı

Birkaç kişi tarafından yapılan ve tek bir hedef peşinde koşan iş Takım çalışmasına, belirli bir sonuca ulaşmak için insanların karşılıklı işbirliği denir . Bu açıdan takım çalışması, belirli sporlara, ekonomik veya sosyal amaçlara yönelik işbirliğine, siyaset alanında ortaklaşa gerçekleştirilen girişimlere vb. Atıfta bulunabilir. Grubun misyonu
Merkezi Sinir Sisteminin Tanımı

Merkezi Sinir Sisteminin Tanımı

Sinir Sistemi iki büyük parça, ayrılmıştır Merkezi Sinir Sistemi ve Periferik Sinir Sistemi . Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur, beyin ise beyin, beyincik ve beyin sapından oluşur. Periferik sinir sistemi, ortaya çıkan veya omuriliğe ulaşan çeşitli periferik sinirlerden oluşur ve bunlar tüm vücuda dağılmıştır. Merkezi sinir sistemin
Hipster'un tanımı

Hipster'un tanımı

Hipster kelimesi , aslen geçen yüzyılın 1940'larından kalma bir terimdir, ancak 1990'larda , orta ve üst sınıfa ait gençleri ve ergenleri tanımlamak için kullanılmaya başlandığında daha büyük bir şöhret kazanmıştır . şehir ve moda ve kültür açısından baskın olanlardan çok uzak olan açık çıkarlar , alternatif müzik veya bağımsız sinema örneğinde olduğu gibi, daha basit bir deyişle, alternatif veya anti-moda bu insanların en çok sevdiği şeydir. Kentsel kabile, kentte yaşayan ve moda olmaya
Sosyal organizasyonun tanımı

Sosyal organizasyonun tanımı

Sosyal organizasyon, ortak unsurlardan, ortak fikirlerden, dünyayı görmenin benzer yollarından kurulan herhangi bir grup insan olarak anlaşılır. Ayrıca, böyle bir grup insanın sosyal bir organizasyon olarak kabul edilmesi, dayanışma veya özel olsun, ulaşılması gereken bir hedefin olması önemlidir. Bu böyledir çünkü
Nükleer Ailenin Tanımı

Nükleer Ailenin Tanımı

Aile, yetişkinlikte köklerinin değerinin farkına varan ve çocukluk döneminde koruma, ilgi ve sevgi ortamında büyüyen her çocuk için hayati bir referans noktasıdır. Çekirdek aile, kişisel yakınlığın çekirdeğini ifade eder. Yani, bir aile grubu büyükanne, büyükbaba, amca ve kuzenlerden oluştuğu için çok geniş olabilse de, tam tersine çekirdek yalnızca ebeveynlere ve çocuklara indirgenmiştir. Çocuksuz bir çiftin de çekirdek
Kültürel Çeşitliliğin Tanımı

Kültürel Çeşitliliğin Tanımı

Çeşitlilik kelimesi , belirli bir bağlamda farklı şeylerin farklılığına, çeşitliliğine, farklılığına ve bolluğuna atıfta bulunmaya izin veren bir terimdir. Ve kültürel bize doğru veya kültüre ilişkin olan her şeyi ifade etmek için izin veren bir terimdir. Bu, diğer geleneklerle ilgili zenginleştirici bilgi ve karşılıklı saygının geliştirilmesini sağlar. Kültürel çeşitlilik kavramı , aynı
Aidiyet Duygusunun Tanımı

Aidiyet Duygusunun Tanımı

Ait sens sahip olma ya da bir kişi, bir nesne veya madde iyi üzerinde sahip olduğu sahip anlamında ifade eder. Yani aidiyet duygusu, bir şeyin sahibi ile söz konusu mülk arasında var olan ilişkiyi gösterir. Ait olma duygusu, mal sahibine o maddi varlığın kullanımı ve bunlardan yararlanılması konusunda belirli haklar sağlar. Bu sahiplenme du
Ailenin Tanımı

Ailenin Tanımı

Din, çok sayıda seçenek dinamiğine göre yasal ve sosyokültürel alanda tanınan en az iki kişi arasındaki duygusal ve / veya kan bağıdır. erkek ve kadın ve onların torunlarının izdüşümü. Aile, hizmetçi olarak tercüme edilen veya hatta köle olarak ev sahibinin açık bir mülkiyet mesajı olarak anlaşılan Latince "famulus" kelimesinden gelir. "Pater familia" yı bir kral o
Burjuvazinin Tanımı

Burjuvazinin Tanımı

Sosyoloji için burjuvazi, kendi üretim araçlarına sahip olmakla karakterize edilen bir sosyal sınıftır ve bu sayede işgücünü satın alacağı proletarya veya sosyal işçi grubu ile bir sömürü ilişkisi kuracaktır, çünkü bunu yapmaz. kendi üretim araçlarına sahiptir. Her iki sosyal sınıfın da birinin diğerine uyguladığı güç sayesinde sürdürdüğü bu ilişki, burjuvazinin sermaye biriktirmesine izin veren şeydir . Gelen Geç Ortaçağ'da , Fransız kökenli bu
Değer Yargısının Tanımı

Değer Yargısının Tanımı

Bir yargı, bir kişinin bir şey veya biri hakkında yaptığı ve normalde bir kişinin bir şeyin ne zaman iyi veya kötü olduğunu, doğru veya yanlış olduğunu, güvenilir olup olmadığını belirlediği bir fikir, görüş veya değerlendirmedir. elbette onun bakış açısı. Kişisel özelliklerin etkisi Bu arada, değer yargısı , bir kişinin bir şey veya biri hakkında yaptığı değerlemeden başka bir şey değildir ve bu, onları kendi fikirlerine, kişisel değerlerine, deneyimlerine, inançlarına ve belirli ortamlarına tabi tutmanın sonucudur. Yani, insanlar belirli bir bağlamda doğarlar ve gel
Aşırı Kalabalık Tanımı

Aşırı Kalabalık Tanımı

Aşırı kalabalık terimi, bireylerin veya hayvanların aynı yerde kalabalıklaşması veya birikmesi ile karakterize edilen ve kasıtlı olarak fiziksel olarak onları barındırmaya hazır olmayan talihsiz bir durumu ifade eder. Yani, belirli bir alanda yaşayan veya işgal eden insan sayısı, konfor, güvenlik ve hijyen parametrelerine göre, böyle bir alanın içermesi gereken ve alabileceği kapasiteden daha büyüktür. Başka bir deyişle, kalaba
Karşılıklı Bağımlılığın Tanımı

Karşılıklı Bağımlılığın Tanımı

Vadeli bağımlılık belirtmenizi sağlar karşılıklı bağımlılığını , karşılıklı olduğunu, iki konunun, değişkenler arasında var diğerleri arasında, insan, ülkeler, Temel olarak karşılıklı bağımlılık, karşılıklı bağımlılık durumunda olan değişkenlerin, insanların vb. Karşılıklı olarak sorumlu olduğu ve her ikisi
Organizasyonların Tanımı

Organizasyonların Tanımı

Örgütler kelimesi, benzer ilgi ve değerleri paylaşan ve bu yolla belirli hedeflere ulaşmaya çalışan bireyler tarafından oluşturulan varlıkları ifade eder. Bir organizasyonda, her birey, amacı belirli sonuçlara ulaşmak olan belirli ve uzmanlaşmış bir işlevi yerine getirir. Bir bütün olarak, bu tür işlevler kuruluşun nihai hedefine yaklaşmakla ilgilidir ve beklenen sonuçların gözlemlenebilmesi için az çok planlanmalı ve sistematik hale getirilmelidir. Bir kuruluş, temelde iki veya
Modern Dansın Tanımı

Modern Dansın Tanımı

Dans, klasik güzel sanatlardan biridir. Dansçılar, hareketler ve ritim yoluyla duyguları ve hisleri ifade ederler. Her dans veya dans belirli bir anla ilişkilendirilir. Bazıları bir ritüelin parçası, diğerleri sadece bir hobidir ve çoğu durumda bu sanatsal ifade biçimi eğlence dünyasına yöneliktir. Danstan bahsedec
Düşman Tanımı

Düşman Tanımı

Düşman kelimesi, bir kişinin, bir durumun veya bir olgunun saldırgan veya nahoş olduğunu belirtmeye yarayan niteleyici bir sıfattır. Düşmanlık, düşmanlıktan, bir kişinin veya varlığın bütünlüğüne saldırgan ve tehlikeli bir şekilde yanıt verme tutumundan gelir. Düşmanlık binlerce farklı şekilde icra edilebilir ve şiddeti sadece kişiye değil, duruma, nedenlere, menfaatlere vb. Bağlı olarak da değişebilir. Düş
Drag Queen'un tanımı

Drag Queen'un tanımı

Gösteri dünyasında kadın giyim ve makyajı yapan erkek sanatçılar var. Bu sanatçılara bir mezhep verilir, Drag Queen Drag Queen, kıyafetleri ve görünümü çok abartılı olduğu için normal özelliklere sahip bir kadını temsil etmiyor; geniş platformlar, çarpıcı bir peruk, kışkırtıcı bir elbise ve kısacası çok etkileyici bir sahneleme. Böylelikle izleyici, patlayıcı bi
Boş Zamanın Tanımı

Boş Zamanın Tanımı

Boş Zaman, insanların resmi işlerine veya temel ev işlerine uymayan etkinliklere ayırdıkları zaman olarak bilinir. Ayırıcı özelliği, "sahibi" tarafından istenildiği zaman kullanılabilen, yani çoğu zaman tamamlanma zamanını seçemediğiniz boş olmayan zamanda olanın aksine, bir rekreasyon zamanı olmasıdır. kişi kaç saat ayrılacağın
Görevlerin Tanımı

Görevlerin Tanımı

Görevler terimi, belirli bir ahlaki veya etik yükümlülüğü ifade eden faaliyetler, eylemler ve durumları ifade eder. Genel olarak, görevler, insanlığın geri kalanına barış içinde, onurlu ve belirli rahatlıkla yaşama imkânını sağlamak için, kökenine, etnik kökenine, yaşına veya yaşam koşullarına bakılmaksızın tüm insanların yerine getirmek zorunda olduğu belirli tutumlarla ilgilidir. Öyleyse, görevler, tüm yasa ve ulus
İlkelerin Tanımı

İlkelerin Tanımı

Etiğin emriyle , ilkeler , bir insanın davranışına rehberlik etmeye hizmet eden normlar veya kurallardır . Bir kişinin davranışını yönlendiren ve yönlendiren bir dizi norm ve değer, böylece büyümesinin yasaya uygun ve yasa çerçevesinde gerçekleşmesi Yani ilkeler , evrensel olarak herhangi bir topluma, kültüre yayılmış genel normlardan oluşur; örneğin: yalanlara düşmemek, komşunuza saygı duymak ve sevmek, hayata saygı duymak, hiçbir şeye veya kimseye şiddet uygulamamak, onlara yardım etmemek. Diğerlerinin yanı sıra karşılığında b
Tek Ebeveyn Ailesi Tanımı

Tek Ebeveyn Ailesi Tanımı

Aile kavramı çok geniştir ve farklı bakış açılarından incelenebilir: bir toplum kurumu olarak tarihsel evrimi, toplum içindeki işlevlerini analiz etme veya aileleri farklı tipolojilerine ayırma. Farklı aile türlerine odaklanırsak, şu sınıflandırmayı yapmak mümkündür: geleneksel aile, tek ebeveynli aile ve diğer modeller. Tek ebeveynli aile nedi
İyi Tedavinin Tanımı

İyi Tedavinin Tanımı

İnsanlar toplum içinde yaşayarak, yaşamın her alanında, aile içinde, işte, okulda veya sokakta birbirleriyle ilişki kurarlar. Her durumda, bireyler arasında iyi muamelenin hüküm sürmesinin arzu edildiği yazılı olmayan bir yasa vardır. İyi anlaşma nedir? İyi bir anlaşmanın ne olduğuna dair net ve kesin bir tanım olmasa da, bazı temel özelliklerinden bahsetmek mümkündür. - Başkalarına karşı saygılı
Güvensizliğin Tanımı

Güvensizliğin Tanımı

Güvensizlik, bir bireyin veya bir sosyal grubun imajına, fiziksel ve / veya zihinsel bütünlüğüne ve dünyayla ilişkisine göre algıladığı güvensizlik hissi veya algısı olarak bilinir. Güvensizliğe atıfta bulunabileceğiniz çeşitli nedenler ve ortamlar vardır ... Duygusal güvensizlik Örneğin, güvensizlik algısı genellikle bir bireyin ruhsal durumu ve zihinsel durumu ile yakından bağlantılıdır.Deneyimlerine, deneyimlerine, ilişk
Disiplinin Tanımı

Disiplinin Tanımı

Toplumun herhangi bir alanında bir düzen olabilmesi için neye izin verilip neye izin verilmediğini belirleyen bir dizi yönerge ve kural oluşturmak gerekir. Başka bir deyişle, bir disiplin. Belirli bir iyiye veya amaca ulaşmak için, yani hayatta bir hedefe ulaşmak için düzenli ve azimli bir eylemin uygulanmasını içerir, ne önerirsek önerelim, ne kadar azim veya gücümüz olursa olsun ve elbette yardımcı olacaktır. Bunu başarmak için, biz
Fitness Tanımı

Fitness Tanımı

Bu kapasiteye yatkınlık ve bir kişinin belirli bir görevi, işi veya işlevi yerine getirmek veya uygulamak için gösterdiği iyi eğilim olarak bilinir, ancak bunu yalnızca bir iş etkinliğine indirgemekle kalmaz, aynı zamanda bazı spor faaliyetlerinin performansını ve uygulamasını da indirebiliriz. futbol, ​​tenis gi
Beklentinin Tanımı

Beklentinin Tanımı

Beklenti döner dışarı olmak ümidiyle, yanılsama duygusu, olasılığını bireyin deneyim bir hedef ya da hayatında başka fetih elde etmek . “ İlişkimize pek çok beklenti koydum ve senin aldatmanınla birlikte inşa ettiğimiz her şeyi yok etmekten başka bir şey yapmadın. Yarın beni kardeşimin işindeki iş görüşmesi için arayacaklarını umuyorum . Birinin beklenen bir projeyi yeri
Sosyal Kontrolün Tanımı

Sosyal Kontrolün Tanımı

Sosyal kontrolden bahsederken, bireylerin düzenini korumak ve organize ve kontrollü bir yaşam standardının gelişmesine izin vermek için bir toplum tarafından açıkça veya örtük olarak kurulan farklı türden kurallar ve düzenlemeler grubunu ifade eder. Sosyal kontrol, hem resmi hem de gayri resmi uygulamalar yoluyla, sosyal olarak kabul edilmiş düzenlemeler yoluyla ve aynı zamanda aynı bireyin kendisine zorlanması yoluyla farklı şekillerde mevcut olabilir. Sosyal kontrol, örgüt
Toplumun Tanımı

Toplumun Tanımı

Şirket bireylerin toplamıdır birbirleri ile ilişkileri tutun. Bu nedenle insanlar , ortak hedefler ve bakış açıları oluşturarak grup uyumuna ulaşmayı mümkün kılan bir dizi kültürel özelliği paylaşırlar . Toplumların incelenmesine adanan disiplin, tarihe, antropolojiye, ekonomiye vb. Dayanan sosyolojidir.
Beşeri Bilimler Tanımı

Beşeri Bilimler Tanımı

Beşeri Bilimler, çalışmalarını doğa analizine ve onunla ilgili fenomenlere dayandıran Doğa Bilimleri'nin aksine, insanın davranışını, durumunu ve performansını inceleyen tüm disiplinleri anlıyoruz. Sosyal Bilimler olarak da bilinen Beşeri Bilimler kültür, din, sanat, iletişim ve tarih ile ilgili unsurların incelenmesiyle ilgileniyor. Bu anlamda, Doğa Bili
Entegrasyonun Tanımı

Entegrasyonun Tanımı

Entegrasyon, bir grup insanın, özelliklerine bakılmaksızın ve farklılıklara bakmadan dışarıdaki birini birleştirmesiyle oluşan bir olgudur. Entegrasyon eylemi tüm toplumlar için çok önemlidir çünkü üyelerini bir arada yaşamaya, barışa ve uyum içinde yaşama yaklaştırır. Bununla birlikte, ürettikleri farklılıklar ve önyargılar, çoğu zaman bazı üyelerin grubun dışındakileri entegre etmeyi reddetmesine neden olur. Bu durum sadece insan gruplarında değil
Temel Eğitimin Tanımı

Temel Eğitimin Tanımı

Temel eğitimin, bir bireyin aldığı en önemli eğitim olduğu rahatlıkla söylenebilir, zira bu, onlara entelektüel ve rasyonel duyularını derinleştirecek temel bilgileri edinmelerine olanak sağlayan bir eğitimdir. Temel eğitim, örgün eğitim olarak bilinen şeyin bir parçasıdır, yani düzeylerde veya aşamalarda düzenlenen, açık hedefleri olan ve özel olarak belirlenmiş kurumlarda (okullar, kolejler, enstitüler) öğretilen eğitim türüdür. Bir çocuğun bir öğretmenden veya hat
Arkadaş nedir

Arkadaş nedir

Bir arkadaş , bizim dilimizde , bir arkadaşlığın sürdürüldüğü kişiyi belirtmek için yaygın olarak kullandığımız terimdir . İyi ve kötü zamanlarda dostluğun sürdürüldüğü, aşk birliğinin kurulduğu ve ona destek olmak için iyi ve kötü zamanlarda yakın olma arzusu Bu arada, arkadaşlık , iki veya daha fazla insanın sürdürdüğü, özellikle ona dahil olanların birbirlerine sahip olduğu şefkat, şefkat ve sevgi ile karakterize edilen ve onları birbirlerine iyi ve kötü yönde eşlik etmeye yönlendiren kişilerarası bir ilişkidir. her birinin hayatından anlar ve ayrıca hayatları hakkınd
Öğretimin Tanımı

Öğretimin Tanımı

Öğretim, insanların hayatlarının farklı örneklerinde geliştirdiği en asil faaliyet ve uygulamalardan biridir. Bilginin, bilginin, değerlerin ve tutumların bir bireyden diğerine geçişini amaçlayan çeşitli stillerin teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesini ifade eder. Hayvanlar aleminde öğretme örnekleri bulunsa da, bu etkinlik şüphesiz insanlar için en önemlilerinden biridir, çünkü onların farklı durumlara, gerçeklere ve fenomenlere kalıcı olarak hayatta kalmalarını ve uyum sağlamalarını sağlayan şeydir. Pek çok farklı öğretim türü vardır. Çoğ
Özgeciliğin Tanımı

Özgeciliğin Tanımı

İnsanoğlunun en takdire şayan ve içkin niteliklerinden biri olarak anlaşılan fedakarlık, yardıma ihtiyaç duyan veya kötü koşullarda bulunan başkalarının yararına özverili davranma yeteneğidir. Fedakarlık, toplumda yaşarken diğer bireylerle ilişki kurduğu ve onu ilgisiz ve şefkatli bir şekilde hareket etmeye iten her türlü şefkat, empati ve sevgi duygularını geliştirdiği için insanın doğasında olan bir durum olarak kabul edilir. Özgecilik kelimesinin kökeni , iht
Tartışmanın Tanımı

Tartışmanın Tanımı

Tartışma, iki veya daha fazla birey arasında kurulacak ve esas olarak belirli bir konu hakkında fikir, bakış açısı, fikir ve inanç alışverişi ile karakterize edilen konuşma veya tartışma olarak adlandırılacaktır. Genel olarak, tartışma, çok zıt görüş veya fikirler sunan aynı katılımcıların arasında yer alacaktır. Farklı görüşlere sahip iki veya
Topluluğun Tanımı

Topluluğun Tanımı

Topluluk fikri, bir dizi bireye atıfta bulunur. Bir grup insan veya hayvan, onları birleştiren bazı unsurlara sahip oldukları sürece bir topluluk oluşturabilir. Bu nedenle, Hispanik topluluğun ortak bir dili, kültürü ve tarihi vardır ve bir grup maymunlar, akrabalık bağlarını paylaştıkları ve birlikte bir klan oluşturdukları için bir topluluk oluştururlar. Kavramı anlamanın far
İnsancıllaştırmanın Tanımı

İnsancıllaştırmanın Tanımı

İnsanlaştırma kavramı, sosyal bilimlerden gelen ve cansız bir nesnenin, bir hayvanın hatta bir kişinin insan olarak kabul edilen ve daha önce sahip olmadığı belirli özellikleri kazandığı fenomene doğrudan gönderme yapan çok karmaşık bir kavramdır. İnsanlaştırma teriminin, belirli bir süre için gerçekleştirilen ve amacı, söz konusu öznenin veya nesnenin normalde insan tarafından anlaşılana daha benzer bir şeye dönüştürülmesi olan bir süreci açıkladığına dikkat etmek önemlidir. İnsanlaştırma ile ne anladığımız hakkında kon
Atık Tanımı

Atık Tanımı

Atıklar olanlardır ihtiyaçları olduğu, diğerleri arasında, malzeme, nesne, şey olması nedeniyle çıkarılmıştır bu kullanıma sahiptir artık . Belirttiğimiz gibi, atığın işe yaramazlığı nedeniyle ortadan kaldırıldığına dikkat edilmelidir, yine de biri için bir israf olduğu ve bu nedenle ortadan kaldırılması gerektiği tekrarlansa da, başka bir bireyin yine de yaşamları için yararlı olduğunu düşünebilir. Örneğin, bir ofis, bir şirket veya bir endüs
Duygulanımın Tanımı

Duygulanımın Tanımı

Gelen Psikoloji etkilenim o olacak ana belirtileri hisler ve duygular vardır iç veya dış ortamdan gelen uyaranlara ve bir konu reaksiyonunu sunma yeteneği . Dış veya iç uyaranların alınmasından kaynaklanan duygu ve duyguların ifadesi Daha az resmi ve daha konuşma diline özgü bir dilde, duygulanımdan bahsederken , bir insanın sevdiği insanlara sunduğu sevgi örneklerinden ve neden hayatının bir parçası olan diğer türlere de atıfta bulunduğunu hepimiz biliriz. insan olmayan ve normalde o
Ensestin Tanımı

Ensestin Tanımı

Uzun zamandır birçok insan toplumunda tabu unsuru olarak anlaşılan (hepsinde olmasa da), ensest olgusu oldukça karmaşıktır. Ensestten bahsettiğimizde, akraba olan veya birbiriyle kan bağı olan kişiler arasında (örneğin kardeşler, kuzenler veya ebeveynler ve çocuklar arasında) kurulabilecek cinsel ilişkilere atıfta bulunuruz. Ensest kavramı, hem
Davranışın Tanımı

Davranışın Tanımı

İnsan davranışı, davranışımızın, yani yaptığımız şeyin tezahürüdür. Davranışımız psikolojik bir perspektiften, etik açıdan veya belirli bir anlamda (örneğin, tüketici davranışı) analiz edilebilir. Öte yandan, davranış kavramı hayvanlar için de geçerlidir ve etoloji bu soruyu ele alan disiplindir. Davranış ve psikoloji Psikoloji,
Yaşlı yetişkin tanımı

Yaşlı yetişkin tanımı

Yaşlı kavramı , klasik yaşlı ve yaşlı kişiye bir alternatif olarak ortaya çıktığı için nispeten yeni bir kullanıma sahiptir . Bu arada, daha yaşlı bir yetişkin, yaşamın son aşamasında olan, yetişkinlikten sonra gelen ve kişinin ölümünden önce gelen kişidir. Çünkü tam da bu aşamada insanların bedenleri ve bilişsel yetenekleri bozulur. Genellikle 70 yaşın üzerinde olan
Gümrük Tanımı

Gümrük Tanımı

Gelenekler, bir topluluğun veya toplumun geleneğinin bir parçası olan ve kimliğiyle, benzersiz karakteriyle ve tarihiyle derinlemesine ilgili tüm eylemler, uygulamalar ve faaliyetler olarak bilinir. Bir toplumun gelenekleri özeldir ve başka bir toplulukta nadiren tam olarak tekrarlanır, ancak bölgesel yakınlık onların bazı unsurlarının paylaşılmasına neden olabilir. Gelenek ve görene
Sosyal Yardımın Tanımı

Sosyal Yardımın Tanımı

Sosyal yardım bir etkinlik olduğunu hangi arasında farklı durumlar, ile fırsatlar: insanları aşarak insan etkileşiminde ortaya çıkan sorunları çözümleme, güçlendirilmesi ve halkın ulaşma hedefi göre halkları bırakmadan bir devlete karşı toplumsal değişimi teşvik. En çok ihtiyaç duyanlara yardım sunmak, en savunmasızların dahil edilmesini teşvik etmek ve eşitsizliği durdurmaktan sorumlu faaliyet İnsanların birbirleriyle ve çevrelerinde sürdürdükleri ilişkiler çoklu ve karmaşıktır ve daha sonra çatışmaların ortaya çıktığı veya eksikliğin mevcut olduğu durumlarda, söz konusu sorunlardan etkilenen
Protokolün Tanımı

Protokolün Tanımı

Protokol terimi birkaç anlamı kapsarken, sıradan insanlar tarafından en bilindik ve yaygın kullanım , bir kişinin belirli resmi alanlarda hareket ederken uyması ve saygı duyması gereken bir dizi davranış ve kuralları ifade eder . onu bunlardan geçmeye yönlendiren bir pozisyona sahiptir . Genel olarak,
Etnik Köken Tanımı

Etnik Köken Tanımı

Bu sosyal gruba etnisite denir ; bunlar, dil, kültür, ırk, din, müzik, kostümler, ritüeller ve festivaller, müzik ve diğerleri gibi bir takım özellikleri ve özellikleri paylaşan bir topluluktur . Diğerlerinin yanı sıra kültürü, değerleri, ataları, kullanımları ve gelenekleri, ırkı paylaşan bir grup insan Bu arada, üyeleri belirleyen tüm bu paylaşılan sorunlar, onları yıllar ve yüzyıllar boyunca atalarıyla aynı uygulamaları sürdürmeye iten şeydir. Yani bir etnik grubu oluşturan insanl
Engellenmenin Tanımı

Engellenmenin Tanımı

Hayal kırıklığı , insanların bir arzu veya umut başarısız olduğunda ortaya çıkardığı tipik bir duygusal tepkidir, yani, aranılan veya istenen şeyi başaramama konusundaki tatmin edilmemiş beklentilerle yakından bağlantılı hiper negatif ve nahoş bir duygudan oluşur . Bu arada, bir başarısızlık, bir şeyin sahip olduğu başarı eksikliğini veya açıkça beklenmeyen olumsuz bir sonucun elde edilmesini ifade eder. Unutulmamalıdır ki, bir kişinin bu
Takdir Tanımı

Takdir Tanımı

Şükran olduğu normalde olarak deneyimli şükran duygusu bir beklendiği veya diğer durumlar arasında, bazı zor durumlarda yardım ediliyor, gereken biri şeyden aldıktan sonucu . Karmaşık bir durumda kendisine yardım eden birinin başkasına gösterdiği olağanüstü minnettarlık duygusu Birisi bizim için bir şey yaptığında, bu tutum, davranış muazzam bir tatmin yaratır, elbette çok hoş, bu minnet duygusunu tetikler, çünkü elde edilen iyilik veya fayda pozitif olarak değerlendirilir. Bu arada, bunu ifade etmenin çeşit
Bilişsel Tanımı

Bilişsel Tanımı

Bilişsel sıfat, bilmek anlamına gelen Latince cognoscere kelimesinden gelir. Psikoloji ve pedagojide bu terim, insanın bilgiyi öğrenme ve özümseme kapasitesine atıfta bulunur. Psikoloji alanında 1950'den itibaren psikoloji, davranış değişikliklerine dayanan davranışsal önermeleri terk etti ve bilişsel veya bilişsel bir yönelimle yeni bir kursa başladı. Bu yeni trend, algı,
Ayrışmanın Tanımı

Ayrışmanın Tanımı

Ayrışma terimi, İnsanlığın en geleneksel ve kalıcı sosyal sorunlarından birine atıfta bulunur ve birisinin, bir grubun, ırk, kültür, ideoloji veya sahip oldukları cinsiyetin bir sonucu olarak bir başkasına veya başkalarına karşı yürüttüğü ayrılık veya marjinalleştirmeden oluşur. . Diğerlerinin yanı sıra ı
Takım Tanımı

Takım Tanımı

Ekip, ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya gelen bir grup insandır . Bir takımın grafik ve somut bir örneği, birliklerinin amacı tartıştıkları şampiyonalardan birini elde etmek olan fazlalığa değecek futbol takımlarıdır. Aynı spor organizasyonunun futbolcuları takım olarak çalışacak ve hedeflerine ulaşmak için bir takım oluşturacaklar. Daha sonra, bir ekibin kara
Yaptırımın Tanımı

Yaptırımın Tanımı

Yaptırım, uygunsuz, tehlikeli veya yasadışı kabul edilen belirli davranışlar için bir bireye bir tür ceza veya ceza uygulanmasıdır. Bu anlamda yaptırım kavramı benzer ve birbirine bağlı olmakla birlikte iki farklı şekilde anlaşılabilir. Bu iki anlam, temelde, her biri belirli unsurlara sahip olan yasal ve sosyaldir. İlk olarak, bir ya
Sosyal Uygulamanın Tanımı

Sosyal Uygulamanın Tanımı

Her insan bir grup bağlamında bütünleşik yaşar , bir kültürle işaretlenmiş belirli bir toplumun parçasıdır. Her kültürün kendi normları, yani o kültür içinde belirli bir anlamı olan ancak başka bir kültürel grupta değeri olmayan alışılmış davranışları vardır. Bu şekilde, bir grup birey tarafından sosyal olarak kabul edilen bu tür davranışlara atıfta bulunmak için sosyal uygulamalardan bahsedebiliriz. Bazen bir kültür için geçerli olan bir s
Çocuk Suçluluğunun Tanımı

Çocuk Suçluluğunun Tanımı

Çocuk suçu, yalnızca reşit olma yaşına ulaşmamış kişiler tarafından işlenen ve genellikle 18 yaşında belirlenen suçlara verilen genel addır . Örneğin, 18 yaşını doldurmayan ve çeşitli yasadışı eylemlerde bulunan bir genç, çocuk suçlu olarak adlandırılacaktır. Son yıllarda, çocuk suçluluğunun gösterdiği büyük ilerlemenin bir sonucu olarak, bu büyüyen olguyu analiz etmek için en çeşitli düşünce açılarından çalışmalar ve raporlar yapılırken, The bu eylemi tetikler, ancak gerçekte kendilerini suça adamaya karar vermek için genellikle bir gencin etrafında toplanan birçok koşul vardır. En çok gözlem
Forum tanımı

Forum tanımı

Bir forum, çeşitli konularda fikir ve deneyimlerle tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için kullanılan fiziksel veya sanal bir yerdir. Forum kelimesi, meydan, pazar veya kamusal alan anlamına gelen Latin forumundan gelmektedir. Roma forumu pratikte bir buluşma yeri ve dolayısıyla fikir ve fikir alışverişi için bir yer haline geldi. Terimin tarihse
Dahil Etmenin Tanımı

Dahil Etmenin Tanımı

Bir şeyi veya birini dahil edin ve içerin. - Dahil etme teriminin ne anlama geldiğini anlamak için, dahil etme eylemini tanımlayarak başlamalıyız. Başka bir şeyin, mekanın veya belirli bir durumun içindeki bir şeyi veya birini içerdiğini veya kuşattığını varsayar. Daha sonra dahil etmek, zaten var olan başka bir şeye bir şey eklemektir. Bu nedenle, dahil etme
Nüfus Sicilinin Tanımı

Nüfus Sicilinin Tanımı

Adından da anlaşılacağı gibi, sivil sicil kaydı, insanların sivil hayatının farklı yönlerini kaydetmekten sorumlu olan Devlete ait kurum veya organdır; bu, bir kişinin günlük yaşamının ilgili yapmak zorunda olduğu yönlerini kaydettiği ve kontrol ettiği anlamına gelir. sosyal alan, kamusal alan ile değil. Bu kuruluşlardan birine
Pluriculturality Tanımı

Pluriculturality Tanımı

Arasında bu çok kültürlülük dilimizden nispeten yeni bir kavramdır ve hesaba için kullanılan bir toplumda mevcut kültürlerin, bir millet, bir grubun çeşitli diğerleri arasında. Bir bölgede barış içinde bir arada yaşayan ve etkileşim içinde olan ve diyalog yoluyla farklılıklarını çözen çeşitli kültürler Bu arada, bu bir arada yaşama, pasifizm ve iyi bir arada yaşama çerçevesinde gerçekleşmelidir ki, tüm kültürler, çoğunluk ve azınlık, tatmin edici bir şekilde gelişebilsin ve bir başkasının zararına yapmasın. Kavramın önerdiği şey, farklı kültürlerden gelen
Paylaşım nedir

Paylaşım nedir

Basit bir ifadeyle, paylaşmanın başkalarına kendisinden bir şeyler verdiğini söyleyebiliriz. Bir şey vermek pek çok şey olabilir: yemeğimizin bir parçası, birinin sahip olduğu para, kişisel yanılsamalar veya başka birine karşı sevgi hissi. Bu nedenle, paylaşma kavramı zorunlu olarak iki veya daha fazla öznenin müdahalesini ima eder, normalde biri veren ve alan biri veya bir şeyler değiş tokuş eden birkaç kişi. Çift ilişkilerinde Bir çif
Epistemolojinin Tanımı

Epistemolojinin Tanımı

Epistemoloji, insan bilgisini ve bireyin kendi düşünce yapılarını geliştirmek için nasıl davrandığını inceleyen bilimdir. Epistemolojinin çalışması kapsamlıdır ve aynı zamanda insanların inançları ve bilgi türleri için bulabilecekleri gerekçelerle, yalnızca metodolojilerini değil, aynı zamanda nedenlerini, hedeflerini ve içsel unsurlarını da inceleyerek ilgilidir. Epistemoloji, felsefenin dallar
Toleransın Tanımı

Toleransın Tanımı

Hoşgörü, bir tavır, bir davranış biçimi, tüm insanların eşit olduğu ve bu nedenle, karşımıza çıkan bölünmeler yaratmadan kendimizi olduğumuz gibi saygı duymalı, korumalı ve kabul etmeliyiz fikrine dayanan bir varlık biçimi, saldırmadan veya ayrımcılık yapmadan. Daha spesifik veya bireysel terimlerle, hoşgörü, bir kişinin tanıdığı başka bir kişinin ırksal, etnik veya dini meseleleriyle ilgili olması gerekmeyen özellikleri hoş gördüğü veya kabul ettiği tutum olarak da anlaşılabilir (örneğin, birine hoşgörü göstermek). geç kalma, birinin düzensiz olması vb.) Hoşgörü, bugü
Bireyin Tanımı

Bireyin Tanımı

Birey kavramı şüphesiz büyük bir karmaşıklığa ve zenginliğe sahiptir. Teknik terimlerle bölünemeyen her şeyi sembolize eder, ancak genel anlamda bölünemediği veya parçalanamadığı için insana veya insana atıfta bulunmak için kullanılır. Dolayısıyla birey, karmaşık sosyal sistemlerin en küçük ve en basit birimidir ve aynı zamanda bunların kurulduğu ve organize edildiği kaynaktır. Birey kavramının tanımı çeşitli düz
Sosyal Bağlamın Tanımı

Sosyal Bağlamın Tanımı

Herkes belli bir ortamda büyür . Belirli bir ailede büyür, belirli bir şehirde yaşar, belirli arkadaşlarıyla etkileşime girer ve bir bireyin hemen etkileşime girdiği sosyal bağlam olarak bilinen bir ilişki çemberi içinde hareket eder. Sebep ve sonuç yoluyla hiçbir etkinin olmadığı doğru olsa da, hiçbir insanın yaşadığı koşullardan habersiz olamayacağı doğrudur, çünkü tüm deneyimler bizi beşikten etkiler. Başka bir deyişle, yapılandırılmamı
Cehaletin Tanımı

Cehaletin Tanımı

Cehalet, bir insanın temel okuma ve yazma işlemlerini yapamaması olarak anlaşılır. Cehalet, eğitim eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve hala bu tür koşullara batmış dünya nüfusunun yüzdesi, tarihteki diğer zamanlara göre son derece düşük olsa da, nüfuslarında büyük bir okuma yazma bilmeyenlerin bulunduğu çok sayıda toplum ve topluluk var. . Cehalet, cahil olduğu düşü
Öz Sermayenin Tanımı

Öz Sermayenin Tanımı

Özkaynak kim vardır hakettiği ve karşılık Herkese ne vermek hareket edeceğini o kalitesidir . Her birine hakkı olanı verme kalitesi. Adaletin eşanlamlısı Çoğunlukla, bir anlaşma veya anlaşma yaparken tarafsızlığı ifade edeceği için adaletle bağlantılı olarak kullanılan bir terimdir . Hatta çoğu zaman her iki
Kentselliğin Tanımı

Kentselliğin Tanımı

Şehir, insanların yaşadığı ve bir arada yaşadığı sosyal çevreyi ifade eder. Bu kentsel ortamda, grubun refahı aynı zamanda bireysel refahı da güçlendirdiği için ortak menfaati aramanın olumlu olduğu bir birlikte yaşama ilişkisi kurulur. Nezaket kalitesiyle ilgili olarak, bu özellik, insanlara karşı iyi tavırlarını ve nezaketlerini başkalarına saygı gösterme jestleri ile uyguladıklarında ifade eder. Nezaket jestleri toplumdaki yaşa
Engellenen Tanımı

Engellenen Tanımı

Engellenen terimden , herhangi bir kısıtlama, yasaklama veya engelin etkisine maruz kalan kişi veya kişi , serbestçe ve olduğu gibi hareket etmek veya hareket etmek üzere belirlenebilir . Anne babası oradayken, Juan engellenir ve gruptan önce her zaman olduğu gibi gevşek davranmaz. Karakteri tarafından engellenmiş hissediyorum, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, onun huzurunda rahatlayamıyorum . İnhibe nedir, bunu
Homoparental Aile - Tanımı, Kavramı ve Nedir?

Homoparental Aile - Tanımı, Kavramı ve Nedir?

Homoparental aile, aynı cinsten bir çiftin üyelerinin bir veya daha fazla çocuğun ebeveyni olduğu ailedir. Eşcinsel, homolog veya eşsesli sözcükler gibi Yunanca homo ön ekinin aynı anlama geldiğine dikkat edilmelidir. Homoparental çiftler, taşıyıcı annelik yoluyla veya kadın durumunda suni tohumlamanın bir sonucu olarak bir çocuğu evlat edindikleri için baba veya anne olabilir. Yeni bir sosyolojik g
Çalışma İlişkilerinin Tanımı

Çalışma İlişkilerinin Tanımı

İşyerinde veya işte iki veya daha fazla kişi arasında kurulan bağa iş ilişkileri olarak bilinir. Çalışma ilişkileri, işgücünü (fiziksel veya zihinsel) sunan ile görevi yerine getirecek ilk kişiye sermaye veya üretim araçlarını sunan kişi arasında üretilen ilişkilerdir (bunun bir örneği çalışan olacaktır. bir ofis ve ona çalışma alanını
Sosyal Sınıfın Tanımı

Sosyal Sınıfın Tanımı

Sınıf bir olan bireylerin bir grup sosyoekonomik ilişkili bir özelliği ya da durumu paylaştığı sosyal tabakalaşma biçimi ya gümrük, yani sosyal pozisyon, mevcut güç, belli bir organizasyon içinde tutulan pozisyon satın alma davranışı, ideolojik görüşü veya yakınlık veya çıkarlar için. Her sınıfın üyelerinin sosy
Edebi Kafatasının Tanımı

Edebi Kafatasının Tanımı

Meksikalılar Ölüler Günü bağlamında çok benzersiz bir kutlama düzenlediler. İçinde sevdikler hatırlanıyor ama hüzünlü ve melankolik bir yolculuk değil. Aslında renk, eğlence ve mizah var. Kafatasları veya edebi kafatasları, Meksikalıların ölüme karşı yaşamsal tutumunun açık bir örneğidir. Gerçekten bir Meksika edebi tü