Kategori: iletişim

Akış şemasının tanımı

Akış şemasının tanımı

Akış şeması, ilişki içinde fikirleri ve kavramları temsil etmenin şematik bir yoludur. Genellikle algoritmaları grafik olarak belirtmek için kullanılır. Akış çizelgeleri, programlama, ekonomi, teknik ve / veya teknolojik süreçler, psikoloji, eğitim ve hemen hemen her türlü analiz konusu ile ilgili kavramları ana hatlarıyla belirtmek için kullanılan temsili grafikler olarak bilinir. Akış şemaları çoktur
Açıklamanın Tanımı Madde

Açıklamanın Tanımı Madde

Bir popüler makale genellikle kısadır parçası olabilir yazılı gerçekler, fikirler, kavramlar, fikirler ve bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile ilgili keşifleri açıklamak rağmen, o adresleri önemli konuda uzmanlaşmış kamu ve daha genel bir türü için tasarlanmıştır, evet ilgileniyorsunuz ve bu, ortalama bir okuyucu için oldukça yaygın ve uygun fiyatlı bir dil aracılığıyla yazılı medyada yaygınlaştırılacaktır. Teknoloji ve bilim alanlarına özgü açık
Görüş Parçası Tanımı

Görüş Parçası Tanımı

Bir görüş yazısı, belirli bir kişi veya medyanın kamuoyunun ilgisini uyandıran bir konu hakkındaki duygu veya düşüncelerini ifade eden bir gazetecilik metnidir . Fikir makaleleri farklı konuları ele alır: siyaset, ekonomi, toplum, gösteriler, spor ve diğerleri. Her halükarda şunu söylemeliyiz ki, bir ulusta toplum için somut sonuçları olan ilgili ve kuvvetli bir olay meydana geldiğinde, ana gazetelerin sayfalarında kanaat yazıları bol miktarda bulunur. Yapısı Gerçeği ifşa etti
Grafiğin Tanımı

Grafiğin Tanımı

Genel anlamda, grafik kelimesi yazı veya baskı ve bunlarla ilgili her şeyi ifade eder. Ama aynı zamanda, grafikle, verilerin temsili, neredeyse her zaman sayısal olarak anlaşılır, ancak bunlar aynı zamanda, birbirleriyle sürdürdükleri ilişkiyi belirlemek için çizgiler, yüzeyler veya semboller aracılığıyla şekiller veya işaretler de olabilirler. Bu arada, Kartezyen
Görüşmenin Tanımı

Görüşmenin Tanımı

Görüşme kavramını, iki veya daha fazla kişi arasında kurulan ve soruların ve cevapların formüle edilmesiyle düzenlenmiş belirli bir yapıya sahip iletişimsel bir eylem olarak tanımlayarak başlayabilirsiniz. Görüşme en yaygın biçimlerden biridir ve günlük yaşamın farklı durumları veya alanlarında sunulabilir. Görüşme her zaman iki veya
Retorik Figür Nedir

Retorik Figür Nedir

Konuşma figürleri olarak da adlandırılan konuşma şekilleri, dili kullanmanın farklı bir yolunu temsil eder. Bu figürlerin amacı daha özgün, daha edebi bir iletişim tarzı yaratmaktır. İspanyolcada yüzden fazla konuşma şekli vardır ve bunların çoğu aynı fikrin varyantlarıdır. Öte yandan, hepsinin gene
Comic'un tanımı

Comic'un tanımı

Çizgi roman terimi, vinyetlerde çerçevelenmiş çizimlere dayanarak bir araya getirilen grafik hikaye biçimlerini belirtmek için kullanılır. Çizgi roman, atıfta bulunduğu yere veya bölgeye bağlı olarak çizgi roman olarak da bilinir. Çizgi roman, özellikle 20. yüzyılda popüler hale gelen bir sanat biçimidir, ancak bu tür hikayenin çeşitli öncüllerini tarihin başka zamanlarında bulabiliriz. Çizgi roman, esas olarak çi
Vücut İfadesinin Tanımı

Vücut İfadesinin Tanımı

Bedensel ifade kavramı, farklı fikir türlerini ifade etmek için bedenlerini, bununla gerçekleştirebilecekleri hareketleri ve formları kullanan kişilere atıfta bulunmak için kullanılır. Genel olarak bedensel ifade kavramı, kelimeden çok bedenleriyle çalışan dansçı, koreograf, pandomimci vb. Sanatçılara uygula
Beyin Fırtınasının Tanımı

Beyin Fırtınasının Tanımı

Beyin fırtınası olarak bilinen süreç (veya İngilizce'de beyin fırtınası olarak da popülerdir ), bir konuda zihinsel yaratıcılık üretme girişiminde bulunulan didaktik ve pratik bir süreçtir. Adından da anlaşılacağı gibi, beyin fırtınası, önceden tanımlanmış bir konuyla ilgili olabilecek ve bu durumda farklı amaçlara hizmet edebilecek fikirler, kavramlar veya kelimeler hakkında hızlı ve kendiliğinden düşünmeyi içerir. Beyin fırtınası süreci günümüzde iş to
Ticaretin Tanımı

Ticaretin Tanımı

Genelde diğerlerinin yanı sıra büyükelçilikler, bakanlıklar, belediyeler, okullar ve devlet daireleri tarafından kullanılan ve amacı hükümleri, emirleri, raporları, istişareleri iletmek ve diğer yandan yürütmek olan bu belgeye görev süresi ile atanmıştır. En çok tekrarlananlar arasında anlaşmalar, davetiyeler, tebrikler, işbirliği ve minnettarlıkla ilgili prosedürler. Başka bir deyişle, tanımdan
İletişimin Tanımı

İletişimin Tanımı

En geniş anlamıyla iletişim terimi, iletişimin eylemini ve sonucunu ifade eder . İnsanlar birbirleriyle iletişim kurduğunda sorunları paylaşırız, bu da kendi durumlarının birbiriyle ve sahip olduğu kişilerle ortak olmasına yol açar. Bu nedenle, iletişim kesinlikle insani bir faaliyettir ve yaşamın herhangi bir alanında ve zamanında insan ilişkisinin bir parçasıdır. Akranlarla iletişim kura
Dilin Tanımı

Dilin Tanımı

Dil, insanların belirli bir dilsel bağlamın parçası olan sözlü ve yazılı işaretlerden oluşan bir iletişim sistemi aracılığıyla kendilerini ifade etme yeteneğidir. Yani konuşma gücü, kendisini sadece sözcüklerle değil, aynı zamanda jestsel işaretlerle de anlayabilen ve başkalarıyla ilişki kurabilen insanın insanlığında fark yaratır. İşaret sistemi Kişinin geniş
Otobiyografinin Tanımı

Otobiyografinin Tanımı

Bir otobiyografi, bir kişinin kendi yazdığı ve genellikle birinci şahıs tarafından yazılan biyografisidir . İçinde kurgu yoktur, ilgili olan her şey gerçektir, olmuştur ve bu nedenle birçokları için özel bir ilgiye sahiptir. Genellikle bir alanda ünlü bir kişilik olan kahramanı tarafından birinci şahıs tarafından yazılmış biyografi Burada kitabın yazarı ve kahramanı aynı kişi ve bugün bu edebi önerinin arkasında muazzam bir gereç, yani onu ayakta tutan geniş ve milyoner bir endüstri olmasına rağmen, bu türün her zaman mevcut olduğunu söylemeliyiz. en eski zamanlar, insanlıktan uzak; ve doğru
Yazımın Tanımı

Yazımın Tanımı

Yazım, sözcüklerin ve noktalama işaretlerinin yazılı olarak doğru kullanımını düzenleyen kuralları belirlemekten sorumlu olan normatif dilbilgisinin bir parçasıdır . Yazımın temeli, yazılı dilin zaman içinde karşılık gelen birliğine saygı duymak ve bunu sürdürmek amacıyla bir dil topluluğu tarafından önceden oluşturulmuş bir dizi sözleşmeden oluşur. Bu arada, Dil Akademisi olan ülkele
Sosyal İletişimin Tanımı

Sosyal İletişimin Tanımı

Sosyal iletişim denir o çalışmaların alan böyle iletişim, bilgi, ifade, kitle iletişim ve kültürel endüstrilerin rolü olarak çalışmaları ve inceler konular . Ancak elbette iletişim, bu disiplinin ele aldığı temel konulardan biridir. İletişim, mesajı yayınlayan kişi olan gönderen ile mesajı çözmekten sorumlu olacak alıcı arasında kurulan ilişkidir. Her ikisi de ortak bir kodu payl
Dilbilgisel makalenin tanımı

Dilbilgisel makalenin tanımı

Gramer makale olan cümlenin parçası olduğunu cinsiyetini (eril / dişil) ve söz konusu isim veya nesnenin numarası (Plural / tekil) ifade ile fırsatlar . Bir cümlenin ayrılmaz bir unsuru ve bir ismin cinsiyetini ve sayısını ifade edecek Başka bir deyişle, makale, bir ismin referansını belirleyebilmek veya güncelleyebilmek, bilinmeyenden somut bir şeye gitmek için belirleyici bir güncelleyici görevi görür. Bir şekilde, gramer mak
Okuryazarlığın Tanımı

Okuryazarlığın Tanımı

Okuryazarlık denir okumak ve yeterli yazma yeteneği ve becerisi , aynı zamanda, okuma yazma bir teşkil eğitimcilerin çocuklara okuma yazma faaliyetleri içeren çeşitli görevleri önererek başlangıç eğitim sırasında özel vurgu hangi öğrenme sürecini . Okuma yazma sürecinin nasıl hayata geçirileceğine dair çeşitli yöntemler ve teoriler vardır, örneğin, bazıları daha resmi yönlere odaklanır ve daha sonra süreci parçalarından genele , yani harflerden başlayarak, heceleri takip ederek, sonra kelimelerin üzerinden ve son olarak cümlelerin üzerinden geçin; ve tam tersine sözde yapılandırmacılar , çocuğu
Radyo Komut Dosyasının Tanımı

Radyo Komut Dosyasının Tanımı

Radio Script, bir radyo programı planlamanıza ve özellikle programın gerçekleştirilmesi için gerekli olacak tüm ses materyalinin kaydına sahip olmanıza izin veren araçtır . Ardından, radyo betiğinde, söz konusu programla ilgili tüm bu adımlar ve ayrıntılar ayrıntılı ve vurgulanır ve ilgili programın türüne bağlı olarak, daha fazla veya daha az kapsamlılığa ihtiyaç duyacaktır, yani, program doğaçlama, elbette, senaryo daha genel bir taslak olacak ve çok fazla veri içermeyecek. Öte yandan, radyo senaryosu, spiker
Okul Gazetesinin Tanımı

Okul Gazetesinin Tanımı

Okul gazetesi olan bir eğitim kurumu yayınlayan süreli yayın ve Misyonu işyerinde meydana değişik olgu ve olaylar hakkında bilgi vermek, bu tür öğrencilerin kendilerini etkinlikleri, özel faaliyetleri yanı sıra yarattıkları veya yapımları durumda, öyküler, şiirler, çizimler gibi diğerleri arasında ve toplumun eğitimi ve kültürüyle ilgili daha fazla konu olabilir . Yani, okul gazetesi gelene
Göstergebilimin Tanımı

Göstergebilimin Tanımı

Göstergebilim, insanlar tarafından farklı ve özel durumlarda yaratılan farklı sembol türlerinin incelenmesiyle ilgilenen bilim veya disiplindir. Bu çalışma, her bir sembol türünün sahip olabileceği anlamların ve bu anlamın zaman veya mekana göre nasıl değişebileceğinin analizine dayanmaktadır. Göstergebilim (veya
Anekdot Tanımı

Anekdot Tanımı

Anekdot , meraklı veya komik bir olayın kısa hikayesidir . Genel olarak anekdot, gerçek yerlerde meydana gelen ve gerçekten var olan insanları içeren gerçek olaylara dayanır. “ Teyzemin gençliğinden anlattığı anekdotlar gerçekten inanılmaz ve son derece komik . Bir tur bize, birkaç yıl önce bir arkadaşı evlendiğinde ve onun tanığı olduğunda, tam da evet demek üzereyken bayılan erkek arkadaşını kucağına almak zorunda kaldığını söyledi. " Özellikler Anekdot, her zaman benze
Yazmanın Tanımı

Yazmanın Tanımı

Yazmak, kağıt veya başka bir yüzey üzerinde kelime veya fikirleri harf veya işaretlerle temsil etme eylemidir. Yazmaya, fikirleri iletmek, bir inceleme, belge veya kurgusal metin yazmak, müzik notaları ve işaretler çizmek, verileri yazmak veya belirli bir yüzeydeki harfleri ve sembolleri değiştirmek için herhangi bir eylem yapmak amacıyla yazma alıştırması denir. Bir dilin grafik
Maruziyetin Tanımı

Maruziyetin Tanımı

Sergi teriminin birkaç referansı var. Bir yandan, belli bir şeyin ya da sorunun kamuya açık biçimde sunulması ya da sergilenmesi, böylece kitlesel bir halkın onu bilmesi ya da ona erişebilmesi için teşhir denir . Genel olarak, sanat eserleri, arkeolojik buluntular, enstrümanlar, modeller, bilimsel buluşlar gibi farklı kökenlerden ve temalardan oluşan nesnelerin koleksiyonları , genellikle bir sergi olma amacını meşgul eden sorulardır çünkü tam olarak belirli bir bölümü ilgilendirirler. halka açık. Öte yandan, bi
Koordineli Duanın Tanımı

Koordineli Duanın Tanımı

Koordineli bir cümle, iki veya daha fazla fiil formundan oluşan bir bileşik cümle türüdür (yalnızca bir fiili olanlar basit cümlelerdir). Üç tür bileşik cümle vardır: koordineli, ikincil ve yan yana. Koordineli cümleler, onu oluşturan parçaların aynı sözdizimsel seviyeye sahip olduğu cümledir. Diğer bir deyişle, her
Anlamanın Tanımı

Anlamanın Tanımı

Bunu anlamak , şüphesiz insanların sahip olduğu en önemli yeteneklerden biridir, çünkü bunun sayesinde çevremizdeki şeyleri ve yaşamlarımızda kendini gösteren durumları anlayabilir ve anlayabiliriz . Daha ziyade, yalnızca kelimeleri veya cümleleri anlamayı değil, aynı zamanda örneğin bir metnin anlamını doğru bir şekilde kavramayı da içeren entelektüel bir beceridir. O zaman bu kapasiteye sahip
Dilin Tanımı

Dilin Tanımı

Dil terimi, biçimsel yapının herhangi bir semiyotik kodu tarafından bilinir ve kullanımı için bir kullanım bağlamının ve belirli ilkelerin varlığını varsayar . Birkaç bağlam olduğundan bu, farklı dillerin de olduğu anlamına gelir. Böylece insan diline, hayvan diline ve sözde biçimsel dillere sahibiz.. Birincisi, tüm insanla
Görsel-İşitsel Medyanın Tanımı

Görsel-İşitsel Medyanın Tanımı

Biz diyoruz görsel-işitsel medya bu görüş duyuların kullanımı hitap ve mesajları iletmek için işitme kitle iletişim ortamı . Başka bir deyişle, görsel-işitsel medya görüntüleri ve sesi birleştirir ve örneğin alıcı söz konusu mesajı görebilir ve duyabilir. En önde gelen görsel-işitsel medya arasında son yıllarda kategoriye giren televizyon, sinema ve İnternet yer alıyor . Medyanın, iletişim sürecinin beli
Grafik Tasarımın Tanımı

Grafik Tasarımın Tanımı

Grafik tasarım, mesajları imgeler aracılığıyla tasarlama ve yansıtma amacına sahip bir disiplin ve meslektir. Grafik tasarım aynı zamanda "görsel iletişim" olarak da adlandırılır ve bu, teorik bir bilim ve grafik disiplin olarak iletişimle yakın bir ilişki içerdiği için böyledir. Grafik tasarım, bilg
Altyazının Tanımı

Altyazının Tanımı

Başlık her zaman kimin temel misyonu olan aynı vergi, üzerinde, tekrarlı, bir resmin alt kenarına getirilmesi görünür bir metindir söz konusu fotoğrafla ilgili özel bilgiler okuyucuya sunmak . Başlık, kendi kavramdır ve bu nedenle yaygın bağlamında dissemine unutulmamalıdır editoryal tasarım , gazete, gazeteler, dergiler: örneğin, özellikle düzeni ve grafik yayınların kompozisyonu ile fırsatlar denir tasarımın dalı olarak, diğerleri arasında kitaplar. Düzen görevinde söz konusu not
Görsellerin Tanımı

Görsellerin Tanımı

Bir görüntü, bir nesnenin, bir kişinin, bir hayvanın veya diğerlerinin yanı sıra resim, tasarım, fotoğraf ve video gibi farklı tekniklerle insan gözü tarafından yakalanması makul olan herhangi bir başka şeyin görsel temsilidir . Günümüzde ve görüntülerin projeksiyonu ve yakalanmasıyla ilgili teknolojilerin son yıllarda ulaştığı kapsamlı gelişmelerin bir sonucu olarak, geçen zamanı görsel olan her şeyin egemen olduğu şeklinde sınıflandırabiliriz. Bugün hemen hemen her şey görüntüden geç
Konuşmanın Tanımı

Konuşmanın Tanımı

Sohbet, iki veya daha fazla taraf arasında kurulan ve sakin ve saygılı bir şekilde fikir alışverişini içeren iletişimsel eylem olarak anlaşılır; sohbet sırasında kişi daha çok aşinalıkla konuşur. İki veya daha fazla kişinin aynı dili kullanarak ve tercihen karşılıklı saygı çerçevesinde fikir alışverişinde bulunduğu iletişimsel eylem Diyalog ve konuşmanın en yaygın eşanlamlılarından biridir. Sohbetin özelliklerinden biri, kesinl
Telegram'ın tanımı

Telegram'ın tanımı

Telgraf, bir soruyu özlü, hızlı ve kısa bir şekilde iletmenizi sağlayan bir iletişim aracıdır; adı ise on dokuzuncu yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve tam olarak iletmenizi sağlayan bir iletişim aracı olan telgraftan gelir. büyük bir anında ve uzaktan bir kod kullanarak mesajlar Örneğin: “Anne, sağ salim geldim. Önümüzdeki hafta iletişim k
Yazı Tanımı

Yazı Tanımı

Yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte geleneksel el yazısı günlük yaşamdaki önemini kaybetti. Buna rağmen, bu geleneği kurtarmak için bir girişim var ve yazı, el yazısı sanatını unutulmaktan kurtarmayı amaçlayan yeni bir moda. Yazı ve kaligrafi Kaligrafi, kalem, keçeli kalem veya fırça ile elle yazma sanatıdır. Bunun yerine yazı, esteti
Fonetiğin Tanımı

Fonetiğin Tanımı

Dilbilim olarak bilinen bilim içinde fonetik olarak bilinen çok önemli bir dal buluyoruz. Fonetik, insan sesinin yaydığı sesleri, oluşumunu ve dilden boğazdaki en iç organlara kadar konuşma sisteminin farklı bölümlerinin konumuna bağlı olarak çeşitlerini incelemeye adanmıştır. Kişi anadil olmayan bir dili öğrendiğinde, dilin tipik tonlamasını bir kenara bırakarak her bir sesi, her kelimeyi doğru şekilde telaffuz etmemizi sağlayan dilin parçası olduğu için fonetik her zaman öğrenme sürecinin temel bir parçasıdır. doğuştan sahip olduğu ve kelimeleri tıp
Adanmanın Tanımı

Adanmanın Tanımı

İthaf olan bir edebi çalışmalarında görünür geçtiği yazar açığa sağlayarak, arkadaşlar, aile veya üretim ve süreç içinde kendisine yardımcı olan herhangi bir başka aktör olabilir bir veya daha fazla kişiye yaptığı yaratılış olduğunu çalışmasını ayırır o metin örneğin tanıklık ; genellikle kapaktan sonra gelen sayfanın ön tarafında düzenlenir. Edebi eserlerde ve yaratılışın birisine adan
Geri Bildirimin Tanımı

Geri Bildirimin Tanımı

Anlamsal bir bakış açısından geri bildirim, bileşik bir terimdir. Retro ön eki zaman içinde geriye doğru işaret eder ve gıda, beslenme ile ilgili değil, tedarik veya bilgilendirme anlamında kullanılır. İletişimde bir trend Geri bildirim bir iletişim olgusudur. Etkili bir iletişim içinde geri dönen bilgi olarak tanımlanabilir. Her iletişim sürecind
Karakter Tanımı

Karakter Tanımı

Karakterler, farklı alfabeleri oluşturmak için kullanılan ve yazı dillerini geliştirmek için gerekli olan semboller veya grafiklerdir. Bu karakterler, dil ve dil arasında büyük farklılıklar gösterebilir, basit ve ilkel olmaktan çok karmaşık ve yorumlanması zor olabilir. Karakterler ayrıca bir kavramı (bu durumda daha karmaşık hale gelirler) veya bir sesi (burada daha basittir) temsil edebilir. Elbette, kişinin ken
Avangart Edebiyatın Tanımı

Avangart Edebiyatın Tanımı

Avangart edebiyat, avangart hareketin 20. yüzyılın ilk on yıllarında düzenlediği öncül altında ortaya çıkan metinler külliyatıdır . Temel olarak, avangardların yönlendirildiği kriterler, deneyselliği ve hem sosyal hem de özel olarak kültürel olarak göze çarpan değişiklikleri yansıtmak için sanat arayışını savunurken, yerleşik estetik normların reddini ima ediyordu. Bu açıdan bakıldığında, bu edebiy
Sonek Tanımı

Sonek Tanımı

Eki türüdür morpheme sonra eklenir (ya da değiştirir anlamına veya lexeme anlamını tamamlar az dil ünitesi) lexeme bir kelime. Sözcük birimi, biçimbirimlerden yoksun minimal bir sözcük birimidir. Dolayısıyla, son ekler, referansını dilbilgisi veya anlamsal olarak değiştirmek için bir sözcük veya sözcükbiriminde ertelenen dil dizileridir; söz konusu kelimenin temelinde, örneğin flört, aptalca , arkalarında birleştirilirler . Bir son eki yazarken, bir tab
Göstergebilimin Tanımı

Göstergebilimin Tanımı

Göstergebilim, insanlar tarafından iletişim kurmak için üretilen farklı sembol ve işaret türlerinin yanı sıra bunların anlamlarını ve göstergelerini analiz etmekten sorumlu olduğu için iletişim çalışmasının bir parçası olan bilimlerden biridir. Göstergebilim birçok durumda göstergebilimin eşdeğeri olarak anlaşılır. İletişim kurarken, insan, bir
Özet Tanımı

Özet Tanımı

Yazılı bir çalışmanın, bir filmin veya bir anlatının tartışmalı özetini özetle anlıyoruz, ancak bir kişinin bir konu veya konu. Bir eserin veya filmin emriyle özetin görülme sıklığı Özet, her zaman söz konusu çalışmanın temel argümanının kısaltılmış bir versiyonudur ve ana amacı, gelecekteki okuyucunun, okunacak konunun farkında olmalarını sağlamak için metin hakkında birkaç genel fikre erişmesine izin vermektir. Özette argümanın bir özetine ek olarak far
Bitişik Cümlenin Tanımı

Bitişik Cümlenin Tanımı

Yan yana gelen bir cümle, bir tür bileşik cümle olup, ana özelliği cümleyi oluşturan parçalar arasında bir bağlantı olarak bir kelimenin bulunmamasıdır. Çoğu durumda, bağlantı noktası görevi gören bağlantı elemanı virgül işaretidir. Öte yandan, yan yana dizilmiş cümleler, cümlenin iki bölümünün hiçbirinin diğerinden daha önemli olmaması özelliğine sahiptir. Yan yana getirilmiş cümlenin yorumlanm
Odak grubun tanımı

Odak grubun tanımı

Bir Odak Grup İngilizce'de ya denildiği gibi, Odak Group bunun İspanyolca denildiği gibi, bir olduğunu verir sosyal bilimler ve ticari işlerinde kullanılan çalışma tekniğinin tipi için belirli bir kitlenin görüş ve tutumlarını tanımak ve incelemek . Çalışma metodolojisi, altı ila on iki kişilik bir grubun bir araya gelmesinden ve soruları sormaktan ve toplantıyı yönlendirmekten sorumlu bir moderatörden oluşur . Odak Grubun çalışmasının etk
Referansın Tanımı

Referansın Tanımı

Referans, bir nesnenin veya nesnenin gerektiğinde herhangi bir alanda , öğrencilerin istediği kitapları bulmak için bir kütüphanede veya posta dünyasında bir nesnenin veya nesnenin daha sonra konumlandırılmasına olanak tanıyan bir ad olabilen bir sayı, bir bilgi parçasıdır. ; Örneğin, mektupların meyve vermesi için üzerine basılması gereken basılı referansları vardır; bu, bir posta kutusu atamanın nedenidir. Hayatımızda kesinlikle bir k
Dosyanın Tanımı

Dosyanın Tanımı

Dosya, belirli bir konu veya kişi hakkında bir dizi belge veya rapordur. İşletme alanında, bilimde, bilim adamları arasında bilgi alışverişinde, basında, bilgilendirme görevlerini yerine getirmede ve Halkla İlişkilerde yaygın olarak kullanılan bir araç olduğu ortaya çıktı . İkinci durumda, resmi olarak Basın Dosyası olarak bilinir ve yürütülecek faaliyet hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler içeren ekte yer alan bir dizi belgedir . Herhangi bir halkla ilişkiler ka
Poster Tanımı

Poster Tanımı

Bir poster, gelecekteki bir olayı veya mevcut durumu ileten ve genellikle önemli bir boyutu olan, yönlendirildiği halk tarafından iyi takdir ve fark edilen ve sıradan olandan daha fazlasını çekmeyi amaçlayan kasıtlı bir sanatsal niyet olan bir bildiridir. . Bu arada poster, kentsel görsel iletişim söz konusu olduğunda reklamcılığın sahip olduğu temel araçlardan biridir . Başka bir deyişle, bu
Tümdengelimli Akıl Yürütmenin Tanımı

Tümdengelimli Akıl Yürütmenin Tanımı

Mantığın emriyle , sonucun, önerdiği öncüllerden evet veya evet çıkarıldığı bir çıkarım olacaktır . Bu arada, tümdengelimli akıl yürütme , bütünden, genelden, genel bir öncülden özele doğru başlayan, yani genel olan bir şeyden belirli sonuçları çıkaran akıl yürütme türüdür . Tümdengelimli muhakemenin, ulaşılan s
Teaser'ın Tanımı

Teaser'ın Tanımı

İspanyol mezhebi entrika kampanyasıyla da bilinen teaser , son yıllarda önce reklam alanında moda olan ve daha sonra iyi karşılaması nedeniyle televizyon ve medya gibi medyalara da yayılmış bir format türüdür. Özellikle bir reklam kampanyasının önizlemesi, ilerlemesi olarak kullanılan, bir ürün veya hizmetle bağlantılı olan ve kamusal parçalı bilgiyi sunmasıyla öne çıkan sinema, alıcıya kaçınılmaz olarak son derece entrika bir duruma neden olur. bilginin veya tam ürünün gelişini
Sempozyumun Tanımı

Sempozyumun Tanımı

Sempozyumla bunun, çeşitli bireylerin önceden oluşturulmuş bir gündem üzerine tartışmak, sohbet etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği bir tür sosyal toplantı olduğunu anlıyoruz. Günümüzde konsept, neredeyse tamamen, bir veya daha fazla uzmanın önceden organize edilmiş ve kayıtlı bir izleyici için farklı konularda teoriler sunduğu ve geliştirdiği akademik konuşmalarla ilgilidir. Sempozyum kelimesi Yunancadan
Trajedinin Tanımı

Trajedinin Tanımı

Trajedi, karakterlerin kendilerine karşı çalışan ve kaçınılmaz olarak yok edilmelerine neden olan gizemli güçlerle karşı karşıya kaldığı teatral bir temsildir . Dramatik türün sahip olabileceği varyantlardan biridir. Kökeni eski Yunanistan'dadır. Bu konuda not edilebilecek en eski analizlerden biri Aristoteles'e atfedilir . In Poetika diye traje
İhraççının Tanımı

İhraççının Tanımı

Yayıncı olarak, alıcıyla birlikte tüm iletişim sürecinin iki temel ve oluşturan parçasından birini anlıyoruz. Gönderen, alıcı tarafından yeterince alınması ve anlaşılması için uygun bir kodda bir mesaj gönderen ve böylece çeşitli ve sonsuz şekillerde gerçekleşebilecek iletişim sürecini şekillendiren kişidir. İhraç edenin iletişim sürecind
Raporun Tanımı

Raporun Tanımı

Dilimizde rapor kavramı, bir raporu veya bir haber öğesini belirtmek için kullanılır . Örneğin, işletme, bilim, araştırma ve kitle iletişim araçları gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılan bir terimdir. O halde rapor, belli bir konuda bilgi vermek veya haber vermek istediğinizde kullanılacak belgedir . Bir şirket içinde d
Alımın Tanımı

Alımın Tanımı

Alım, farklı anlamları olan, yani polisemik bir karaktere sahip bir terimdir. Bir şeyin gelişi olarak anlamak İsim alımı, bir şeyi alma eylemini ifade eder. Böylece, futbol bağlamında bir mesajın, bir paketin veya hatta bir topun alınmasından söz etmek mümkündür. Bu anlamda, alım sürecinin bir parçası olan üç husus vardır: bir şeyi gönderen gönderici, onu alan alıcı ve onu alma gerçeği. Bu prosedür görünüşte basittir,
Paragrafın Tanımı

Paragrafın Tanımı

Paragraf, yazılı bir metinde bir fikir veya argümanı ifade eden veya bir konuşmadaki bir konuşmacının sözlerini yeniden üreten bir konuşma birimidir. Belirli bir tematik birime sahip olan veya olmasa da birlikte ifade edilen bir dizi cümleden oluşur . Aşağıdaki özelliklerden dolayı bir metinde tespit edilmesi kolaydır: büyük harfle başlar ve nokta ile biter ve dediğimiz gibi aynı alt konu ile ilgili birkaç cümle içerir, bunlardan biri yalnızca ana kelimeyi ifade eder. fikir . Bir metnin paragra
Monologue'un Tanımı

Monologue'un Tanımı

Monolog, kendisi için yüksek sesle veya bir dinleyici önünde müdahale etmeyecek şekilde yüksek sesle ifade edilebilen bir yansıma veya konuşmadır, çünkü bunu yapan kişi fikirlere yer bırakmayacaktır . Kendine veya dinleyici önünde yüksek sesle ifade edilen ve içinde halkın müdahalesine yer olmayan yansıma veya konuşma Monologu kendilerini ifade ederken tekrar eden bir temelde kullanan bireyler bulmak da yaygındır, yani monolog, genellikle büyük bir benmerkezcilik payının eşlik ettiği kişiliğinin bir başka özelliği olarak sunulur. Bencil olmanın ve kendilerine inanma
PR Tanımı

PR Tanımı

PR kısaltması, halkla ilişkiler anlamına gelir ve müşterilerle iletişim kurma sorumluluğu olan bir şirketin veya kişinin departmanıdır. Günümüzde PR terimi daha az kullanılmaktadır, çünkü internetin ortaya çıkmasıyla iletişim kavramı kökten değişmiştir. Geleneksel halkla ilişkilerin çok benzer işlevleri yerine getiren başka rakipleri vardır: topluluk yöneticisi figürü. Halkla ilişkiler görevlisinin ne ol
Çalışma Tekniklerinin Tanımı

Çalışma Tekniklerinin Tanımı

Çalışma teknikleri, bir öğrencinin bir metni anlamada öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanabileceği araçlardır. Farklı çalışma teknikleri sayesinde, bir konunun bilgisini entelektüel düzeyde daha etkili bir şekilde kapsayabilmek, verilerin ezberlenmesini ve akıl yürütmeyi arttırmak için sentezlemek mümkündür. Öğrencinin beklentilerine
Metin Yazarlığının Tanımı

Metin Yazarlığının Tanımı

Yazarak, bir kişi tarafından yazılmış ve gerçekleştirilmiş olan tüm bu yazılı unsur anlaşılır. Yazma, açıklamak istediğiniz bilgi türüne, ana, mekana, izleyiciye ve daha birçok şeye bağlı olarak birçok farklı şekilde ve birçok farklı stille gerçekleşebilir. Yazma eylemi, başka bir deyişle, yaşanmış veya anlatmak istediğiniz bir şeyi yazmaya koymaktır. Yazmak, yazmanın temel parçasıdır. Y
Mezar kelimelerinin tanımı

Mezar kelimelerinin tanımı

Dilimizde kendimizi ifade etmek için kullandığımız tüm kelimelerin üzerine stresin düştüğü bir heceye sahipken, buna resmen vurgulu hece denir . Tüm kelimelerde olmasa da, aksan veya yazım aksanı, taşıdıkları vurguyu etkili bir şekilde belirtmek için bunlara yerleştirilecek aksandır. Örneğin, tilde işaret
Prologue'un tanımı

Prologue'un tanımı

Önsöz terimi, her zaman kapsamlı bir edebi eserin başında bulunacak olan ve genellikle aynı belgenin yazarı tarafından okuyuculara yol açan motivasyonları açıklamak için kullanılan kısa yazı olarak bilinir. Onu yaratın ya da parçayı okurken belirleyici ve ilgili olduğunu düşündükleri bazı yönleri vurgulamak için, ancak ikincisinin okumada kendilerini biraz yönlendirmesine de yardımcı olacaktır, çünkü prologlar genellikle okuyucuya çalışmanın yorumlanması için anahtarlar sunar . Bununla birlikte, bunlar bir önsözün t
Yazmanın Tanımı

Yazmanın Tanımı

Yazı, tüm evrensel tarihinde İnsanlığın en önemli icatlarından biri olarak kabul edilir. Yazma, insanın fikir ve düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade etmek için geliştirdiği bir yoldur, yani esas olarak kağıt üzerinde ama aynı zamanda ahşap, kil, ağaç kabuğu, toprak ve hatta bugün çeşitli dijital ve teknolojik olarak çeşitli türlerdeki diğer destekler üzerinde. destekler. Yazma, onu gerçekleşti
Anketin Tanımı

Anketin Tanımı

Anket , özel olarak tasarlanmış ve bir nüfus örneklemine yönlendirildiği düşünülen sorular seti olarak adlandırılır ; bu, belirli güncel konulardaki insanların görüşlerini bilmek amacıyla, işyerindeki belirli işlevsel koşullar tarafından kabul edilen, o nüfusu temsil eder ve çünkü belirli bir toplulukta meydana gelen ve kamuoyunda özel ilgi uyandıran ve insanların duygularının ne olduğunu daha derinlemesine bilmek ve böylece devam etmek için bir anket gerektiren belirli bir olay hakkında insanların sıcaklığını ölçmek de değil . İkinci durumda, politikacıların kendilerinin
Mesajın Tanımı

Mesajın Tanımı

Mesaj, iki taraf, gönderen ve alıcı arasında kurulan her türlü iletişimin ana nesnesidir. Genel olarak mesaj fikri yazılı mesajlarla ilgili olsa da, günümüzde olası mesajların ve iletişim tarzlarının çeşitliliği kesinlikle sonsuzdur ve bireylerin diğer insanlarla çok farklı şekillerde iletişim kurmalarına izin verir. Teknik olarak tanımlamak
Tematik Eksenlerin Tanımı

Tematik Eksenlerin Tanımı

Eğitim planlamasında, öğretmenler bilgiyi belirli bir tutarlılıkla organize etmelidir, aksi takdirde farklı konular herhangi bir bağlantı olmadan sunulacaktır. Bu anlamda tematik bir eksen, farklı temalara belirli bir bütünlük getiren ancak bazı bağlantılarla temel bir senaryo görevi görür. Tematik eksen, bir
APA Stilinin Tanımı

APA Stilinin Tanımı

Akademik çalışmalar veya herhangi bir titiz araştırma için, uluslararası toplum tarafından kabul edilen bir referans sistemi kullanmak uygundur. Bu sistemlerden biri APA stili olarak bilinir. Alıntıların ve bibliyografik referansların kullanımıyla ilgili bir dizi kuraldır. APA stilinin hedefleri Bu stilin amacı, araştırmacıların, öğrencilerin ve editörlerin çalışmalarını kolaylaştırmak için yazma biçiminin standartlaştırılmasıdır. Öte yandan, intihalden veya bilgile
Anglo-Saxon'un tanımı

Anglo-Saxon'un tanımı

Anglo-Sakson terimi birkaç anlamda anlaşılabilir. Kullanımı, Britanya'ya yerleşen Germen kökenli yerleşimcileri ve buna paralel olarak mevcut İngilizceden önceki İngiliz diline ve İngiliz İmparatorluğunun genişlemesiyle gelişen uluslararası projeksiyonlu kültüre atıfta bulunur. Tarihsel kökeni Vl yüzyılda d. C Bugünkü Büyük Britan
Beden Dilinin Tanımı

Beden Dilinin Tanımı

İletişim, anlamı paylaşmak amacıyla iki veya daha fazla kişi arasındaki etkileşim olarak tanımlanabilir. Her şeyin iletişim kurduğu öncülünden yola çıkarak, insanların farkında olsak da olmasak da kelimeler kullanmadan çok sayıda mesaj gönderebildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle beden dili, bilgiyi vücudumuz aracılığıyla iletme yeteneğidir . Duygularımızı ve muhatapımız
Eleştirinin Tanımı

Eleştirinin Tanımı

Belirli bir konu hakkındaki bu tepki veya kişisel görüş için kritik olarak adlandırılır , genellikle incelemeler yoluyla insanlar yalnızca X temasıyla ilgili kişisel görüşlerimizi değil, aynı zamanda bir kişi veya şeyi yargılamak, güzellik, çirkinlik, kötülük veya bonanza da ifade eder . Niyetlerine bağlı olara
Nitelikli Sıfatın Tanımı

Nitelikli Sıfatın Tanımı

Sıfat, temel işlevi, referansını sınırlamak veya tamamlamak için bir isme bir cümle içinde eşlik etmek olan dilbilgisel bir öğedir . Normalde ondan önce gelebilir veya ondan önce gelebilir ve her zaman sayı (çoğul veya tekil) ve cinsiyet (eril veya dişil) açısından çakışırlar. Eşlik ettikleri isme gö
Learn Tanımı

Learn Tanımı

Kelime öğrenmek yakından ilgili bir terimdir bilginin edinimi ve veri ve bilgi sabitleme beynimizde. Bilginin elde edildiği süreç Bu etkinlik özellikle insanlarla ilişkilendirilse de, hayvanların davranışları sahiplerinin öğretmesiyle veya profesyoneller tarafından eğitilerek öğrenme yeteneğine sahip olduğunu da söylemeliyiz. Genel olarak, bir
Sözlü İfadenin Tanımı

Sözlü İfadenin Tanımı

İnsan iletişimi alanında, sözlü ifadenin bireyler için her zaman büyük önem taşıdığına dair hiç şüphe yoktur. Bu iletişim biçiminin diğerleri üzerinde hayatta kalması, o zaman toplumda bir arada yaşama için insanın en önemli ve yararlı yeteneklerinden biri olduğunu gösterir. Tarih boyunca insan her zama
Editörün Tanımı

Editörün Tanımı

Bir Editoryal, birçok gazetecilik türünden biridir , ancak esas olarak, haber türüyle karşılaştırırsak, öznelliğiyle karakterize edilir, örneğin, bir medyanın kolektif görüşü olduğundan, daha yaygın bir gazete olduğundan ve ideolojik olanı takip eder. bunun çizgisi, medyanın bu konudaki görüşünü, açıklamasını ve değerlendirmesini gerektiren, güncellik ve alaka düzeyine sahip bir gazetecilik olgusuna dayanmaktadır . Bu yazı türü, gazete yapısı içinde t
ICONTEC Standartları - Tanım, Konsept ve Nedir

ICONTEC Standartları - Tanım, Konsept ve Nedir

ICONTEC kısaltması, Kolombiya Teknik Standartlar ve Sertifikasyon Enstitüsü'nün kısaltmasıdır. Bu kurum, raporların veya yazılı çalışmaların sunumu için kriterleri birleştirmekten sorumludur. Kolombiya akademik bağlamında Öğretmenler genellikle öğrenme sürecinin bir parçası olarak araştırma makaleleri önerirler. Biçimlerinin birleşik parame
Madrigal'un tanımı

Madrigal'un tanımı

Farklı edebi metin türleri vardır, bunlardan biri madrigaldir. Kısa bir yapıya sahip lirik bir kompozisyon. Bu tür lirik kompozisyonun ana teması sevgi, yani duyguların çağrıştırılmasıdır. Bu tür bir kompozisyon, özellikle Rönesans edebiyatında baskın bir role sahipti. Bu türde özellikle öne çıkan yazarlar var: Dante ve Petrarca bunun açık bir örneğidir. Yazar, bu metnin yapısıyla ba
Müziğin Tanımı

Müziğin Tanımı

Müzik kelimesi, melodi, armoni ve ritmin temel ilkelerini başarılı bir şekilde yürütmek için yol gösterici parametreler olarak kullanarak sessizlik ve seslerin tutarlı kombinasyonunu mantıklı ve mantıklı bir şekilde organize etme sanatını ifade eder. karmaşık ve bazen tahmin edilemeyen psiko-duygusal süreçlerle . Müzik kavramı ve on
İncelemenin Tanımı

İncelemenin Tanımı

Bir eser, bir film, bir albüm keşfettiğiniz kısa makale ... İnceleme, bir kitle iletişim ortamında (gazete, dergi) veya bir olayın, edebi, bilimsel bir çalışmanın kısa ve öz olarak tanımlanacağı eğitim niteliğindeki bir gazetecilik yayınına karşılık gelen bir makale veya çok kısa bir yazıdır. yol., diğer alternatiflerin
Keskin kelimelerin tanımı

Keskin kelimelerin tanımı

Kelimeler, tonlamalarına göre şu sınıflandırmaya sahiptir: vurgulu, düz ve esdrújulas. Yüksek perdeli sözcükler, son hecenin en güçlü şekilde sesle telaffuz edildiği sözcüklerdir. Başka bir deyişle, akut sözcükler, son hecede daha fazla yoğunluğa sahip olan sözcüklerdir (vurgulu hece olarak da adlandırılır). Keskin kelimelerin bazı örn
Muhatap Tanımı

Muhatap Tanımı

Bir sohbete katılan bir kişi, katılımcılar arasında geri bildirimin sağlandığı bir konuşmada muhatap rolünü uygular. Gönderen ve alıcı arasında bir diyalogun olduğu bir konuşma. Kişilerarası sohbette sürdürmenin önemli olduğu bazı nezaket kuralları vardır: konuşma sıralarına saygı gösterin, aktif dinleme pratiği yapın ve sohbeti zenginleştiren sorular sorun. Kişisel davranış açısından farklı m
Anlamın Tanımı

Anlamın Tanımı

Emriyle de dil , bir kelimenin anlamı bir şekilde belirlenmiş çağrışım belirli bir referans ile bağlantısının bir sonucu olarak sahip olduğu ikinci değeri ifade ile ilgilidir, . Konuşmacıların öznelliğiyle ve kültürüyle ilişkilendirilen bir kelime veya cümlenin ikincil anlamı Yani, çağrışım , uygun olduğu şekilde gönderenin veya alıcının öznelliğiyle yakından bağlantılı bir niyet olan söz konusu kavram veya ifadenin katı anlamına katkıda bulunacak bir bağlamsallaştırma eylemi uygular . Bir kelimenin veya cümlenin çağrışımı, kişinin
Cameo'un tanımı

Cameo'un tanımı

Bazı filmlerde veya televizyon dizilerinde, özellikle tanınmış bir karakter, beklenmedik bir şekilde halk arasında tamamen ikincil ve alakasız bir rol oynayarak belirir. Bu olduğunda, bir kamera hücresinden bahsedilir. Bu karakter bir oyuncu olabilir, ancak genellikle çok popüler olan ve oyunculuk yapmayan biri, örneğin tanınmış bir aşçı, televizyon sunucusu, ünlü bir futbolcu veya tanınmış bir yazar. İzleyiciyi şaşırtmayı a
İfadenin Tanımı

İfadenin Tanımı

İfade, bir kişinin arzularının, düşüncelerinin ve duygularının tezahürü olarak adlandırılır . Uzantısı olarak, genellikle bir başkasının neden olduğu her türlü tezahürü veya fenomeni ifade etmek için kullanılır. Bir şeyi ifade etme fikri, onu patent ve diğer insanlara aşikar olarak gösterme ile bağlantılıdır ve insanlığın doğuşundan beri var olan bir ihtiyaç olması şaşırtıcı olmamalıdır. Örneğin, ilkel insanlar tarafından duvarlara ya
Mise en Place nedir

Mise en Place nedir

Mise en place, gastronomi alanında yaygın olarak kullanılan Fransızca bir terimdir. Kelimenin tam anlamıyla yerleştirmek veya yerine koymak anlamına gelir ve bir tarif hazırlamak için kullanılacak bileşenlerin belirli bir sırasını belirlemenin gerekli olduğu herhangi bir mutfak hazırlama sürecine atıfta bulunabilir. Gastronomik dilde
Ünsüzün Tanımı

Ünsüzün Tanımı

Bir ünsüz, ekleme bağlı organları yaklaştırırken veya temas halindeyken ses yolunun kapanması veya daralması ile üretilen ve duyulabilir türbülansa neden olan sözlü dilin sesidir. Başka bir deyişle, ünsüz, alfabenin bir yazı tipidir. Sessiz kelimesi Latince'de "birlikte ses çıkarmak" anlamına gelir ve ünsüzlerin kendi içlerinde bir ses içermediği, ancak her zaman bir veya daha fazla sesli harf (diğer türden harfler) ile birlikte olması gerektiği fikriyle ilgilidir. . Bu, İspanyolca dilinde daha k
Yazının Tanımı

Yazının Tanımı

Bir yazı bir olan mektup, bir belge veya başka bir el yazısıyla, daktilo veya kağıt baskılı . Şirketin satışı ile ilgili konumunu yazarak öğrendik. Bir şekilde, yazı, kurumlar, tüzel kişiler, gerçek kişiler, özel kişiler veya kamu kişileri tarafından görevlerini yerine getirirken gerçekleştirilen bir olay veya eylem hakkında var olan ve böyle bir ortamda sonsuza kadar kayıtlı kalacak olan maddi tanıklıktır. diğer seçeneklerin yanı sıra kağı
Paraphrase'in Tanımı

Paraphrase'in Tanımı

Başka kelimelerle ifade etme, başkalarının söylediklerini veya yazdıklarını kendi sözleriyle ifade etmekten oluşan bir entelektüel yeniden üretim sürecidir. Açıklamanın amacı, kişisel stile daha uyarlanmış bir dil elde etmek ve böylece başkalarıyla daha iyi iletişim kurmaktır. Açıklama, başkalarının
Talk'un Tanımı

Talk'un Tanımı

Konuşma kelimesi , genellikle arkadaşça ve gayri resmi tonlara sahip olan ve bir kişinin başka bir kişiyle veya muhatap olarak hareket eden birkaç kişiyle, bir konu hakkında yorum yapma, onu koyma veya bir şeyin farkına varma misyonuyla sürdürdüğü konuşmayı belirtir. diğer sorunlar . İki veya daha faz
Edebi eserin tanımı

Edebi eserin tanımı

Bir edebi eser, grafik veya fiziksel formda değil, yazılı olarak sunulan sanat eseri olarak anlaşılır. Edebi eserin temel unsurlarından biri, bir olgunun, olayın, olaylar dizisinin, duyguların, fikirlerin veya basitçe farklı durumlar hakkında sanatsal bir ifadenin anlatımıdır. Edebi eserler kurgusal olabilir veya olmayabilir, örneğin sırasıyla bir roman ve bir felsefi deneme. Estetik ve çekici
Metin İşaretleyicilerinin Tanımı

Metin İşaretleyicilerinin Tanımı

Bir metni doğru yazmak için belirli temel gereksinimleri karşılamak gerekir. Bu nedenle, gramer kurallarına uymak, yazım kurallarına uymak ve her bağlam için uygun bir kelime dağarcığı kullanmak esastır. Aynı şekilde, yazının içsel tutarlılığı ve tartışmaya açık bir ipliğe sahip olması için, bir dizi metinsel işaret, yani cümleleri yapılandırmaya, tahmin etmeye ve birbirine bağlamaya hizmet eden bir dizi kısa ve bağımsız dil yapısı kullanmak gerekir. Amaçları, bir yazının tutarlılığını ve
Gazete Kitaplığının Tanımı

Gazete Kitaplığının Tanımı

Bir Gazete Kütüphanesi, daha sonra danışmak üzere gazete, dergi veya bunlarla ilgili diğer süreli yayınların toplanması, korunması ve saklanması konusunda uzmanlaşmış bir kütüphanedir. Kendi binasında, belirli bir odada veya belirli bir sektörde ancak geleneksel bir Kütüphane içinde kurulabilir ve çalıştırılabilir . Genel olarak, gazete kütü
Word'ün Tanımı

Word'ün Tanımı

Bir kelime, belirli bir anlamla ilişkili bir ses veya sesler kümesidir . Bu seslerin grafik gösterimi de kelime olarak adlandırılır. Bununla birlikte, bu geçici tanıma rağmen, bir kelimeyi tanımlama kriterinin dilbilimsel bir bakış açısından geniş çapta tartışıldığı unutulmamalıdır. Belirtilebilir ki, genel
Raporun Tanımı

Raporun Tanımı

Kelimesi bilgilendirmek biz ifade etmek bizim dilde sıkça kullandığı bir terimdir olduğunu, bazı haberlerin bizi bilgilendirir, bunu bilmeyen başka bir kişinin bazı olayları, olay raporları geçtiği bu eylemi, . Bu referansın hem gerçeklerin veya kişisel meselelerin hem de ulusal veya küresel önemi olan olayların iletilmesi için geçerli olduğu unutulmamalıdır; son durumda radyo, televizyon, gazeteler gibi kitle iletişim araçlarının görevi, bunların yayılması. . Öte yandan, sözün bu anlamı,
Dil Tanımı

Dil Tanımı

Belirli bir topluluktaki insanlarla iletişim kuracakları ve anlayacakları bir dil sistemi veya jestsel sözlü iletişim denir . Bu bir kongre biçiminde olmasaydı, insanların fikir, duygu ve hatta duygu alışverişi yapması pratikte imkansız olurdu . Konuşma, dilin ifade edildiği en geleneksel yoldur ve yukarıda da söylediğimiz gibi, sözlü ifadeye indirgenmez, ancak yazı, jest veya işaret dili yoluyla da iletilebilir, bu ikincisi bu insanlar tarafından en çok kullanılanıdır. örneğin sağır-dilsizlerde o
Kritik Tanımı

Kritik Tanımı

Kritik kelime , dilimizde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli konulara atıfta bulunmak için başvurduğumuz bir terimdir. Bir konuyu veya bir şeyi iyileştirmek amacıyla eleştiren kişiye eleştirmen denir . Babası onun en büyük eleştirmeni, ona her zaman profesyonel performansında neyi iyileştirmesi gerektiğini söylüyor . Bir eleştirinin, bir
Epigrafın Tanımı

Epigrafın Tanımı

Kitabe , edebiyat, güncel bilginin iletişimi ve mimari gibi alanlarda özel ve tekrarlayan bir kullanımı olan bir kavramdır . Mimaride yazıtların çok yaygın olduğu ve bir binanın duvarlarında onlara bir ayrım yapmak için uygulanan efsanelerin yazıtlarından oluştuğu ortaya çıkıyor. Çoğu zaman bu yapının
Bildirimin Tanımı

Bildirimin Tanımı

Kullanımına göre, bildirim terimi çeşitli konulara atıfta bulunabilir. Genel anlamda bir duyuru, bir kişinin bir başkasına vermesi gereken duyuru veya haberi veya çok daha geniş bir izleyici kitlesine yönelik olan ve iletilebilecek herhangi bir duruma atıfta bulunabilen haberi ifade eder . Hemen hemen
Imperfect Tanımı

Imperfect Tanımı

Geçmiş dönem , zaten ne olup bittiğine dair bir açıklama yapmamıza izin verir . Geçmiş bir zamanda Juan ile çok mutluyduk, bugün maalesef bu artık olmuyor . Bu arada, gramerin emriyle, geçmiş zaman veya geçmiş zaman, halihazırda gerçekleşmiş veya sona ermiş eylemlere atıfta bulunmak için kullandığımız bir fiil zamandır . Neyse ki benim grip geçmiş
Underline'ın Tanımı

Underline'ın Tanımı

Altını çizmek, bir metni incelerken, ana fikirleri içeren kısımlarını çarpıcı bir renkle vurgulayan birçok kişi tarafından kullanılan tekniklerden biridir. Kişi, bu ana fikirlerin altını çizerek, ikincil fikirlerden açıkça farklılaşarak, öne çıkan içeriği görselleştirebilir. Alt çizgi, bir çalışma konusun
Kavramsallaştırmanın Tanımı

Kavramsallaştırmanın Tanımı

Bilgi süreci, bilgiyi kavramsallaştırmanın çok önemli olduğu rasyonel bir süreci gösterir. Bu süreç boyunca, gerçekliği bilgimizle özümsemekteyiz. Gerçekliğe atıfta bulunan zihinsel kavramları, fikirleri sürekli olarak ele alıyoruz. Bilginin özü, filozof Thomas Aquinas tarafından açıklandığı gibi, niyettir, yani her zihinsel kavram bir nesneye veya gerçek bir fikre işaret eder. Kavramsallaştırma egzersizi, b
Yan yana gelmenin tanımı

Yan yana gelmenin tanımı

Yan yana koyma kavramı, bir şeyin başka bir şeyin yanına yerleştirilmesini ima eden yan yana koyma eylemine atıfta bulunmak için dilimizde kullanılabilir . : Şimdi, bu kelimenin böyle bir popüler ya da yaygın kullanımı yoktur ve o zaman biz genellikle aynı şey başvurmak için daha yaygın kullanımının bazı eş anlamlılarını kullanmasını olduğunu bahsetmemiz olduğu gibi bir durumdur birlik, yaklaşımı , arasında en çok kullanılan. Ayrıca, dilbilgisinin emriyle, cümle
Prosopopeya'un tanımı

Prosopopeya'un tanımı

Muhtemelen isminden dolayı bu kavram bize çok yaygın gelmiyor, ancak sözlerimizde en çok uyguladığımız retorik veya edebi figürlerden biri ve edebiyatın emriyle en açık şekilde bulduğumuzlardan biri. Prosopopoeia, yaşamı olmayan veya soyut bir karaktere, özelliklere, eylemlere ve hatta yaşamla birlikte insanların veya varlıkların niteliklerine sahip olan nesnelere ve şeylere atfetmekten oluşur. Öte yandan, bir kişini